EU:s handel med Medelhavsländerna

Interpellation 2003/04:540 av Ruwaida, Yvonne (mp)

av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj

Interpellation 2003/04:540

av Yvonne Ruwaida (mp) till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s handel med Medelhavsländerna

Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Frihandelsområdet är en del i ett större samarbete och kommer att ersätta tidigare samarbetsavtal som slöts under 70-talet. Till skillnad från de gamla samarbetsavtalen som innebar att EU ensidigt öppnade sina marknader förhandlar man nu om frihandel det vill säga ett ömsesidigt öppnande av ingående länders marknader. Arabländerna hoppas att frihandelsavtalet på lång sikt ska leda till ökad produktivitet, konkurrens och teknologiöverföring. Flera studier visar dock att det är EU som kommer att tjäna lejonparten på avtalen. Enligt en studie gjord på avtalet mellan EU och Tunisien kommer EU att tjäna åtta gånger mer än Tunisien på avtalet.

Det som kommer att hända med de nya avtalen är att arabländernas numera skyddade marknader kommer att öppnas för konkurrens från EU, vilket befaras kommer att leda till deindustrialisering och arbetslöshet i arabländerna. De tidigare skyddade marknaderna är inte konkurrenskraftiga och ett snabbt öppnande av marknaderna innebär att de strukturförändringar som behövs inte kommer att hinnas med.

För att arabländerna verkligen ska kunna tjäna på de nya avtalen måste de ges substantiellt förbättrade möjligheter att nå EU:s jordbruksmarknader. Men för det behövs reformer i EU:s jordbrukspolitik och dessa frågor har hitintills fått mycket litet utrymme inom ramen för MEDA-förhandlingarna.

Vad som är klart är att om syftet med liberaliseringar ska vara utveckling på lika villkor måste EU öppna sina marknader först medan MEDA-länderna måste få skydda sin livsmedelsindustri under en övergångsperiod.

I december förra året beslutades om en road map för att nå en högre grad av ömsesidiga handelsliberaliseringar på jordbruksområdet. Hur det ska gå till är dock ännu oklart. Frågan ska diskuteras under våren 2004 med EU:s nya medlemsländer och med de länder runt Medelhavet som berörs. En utgångspunkt bör vara att liberalisering av EU:s handel med Medelhavsländerna måste ske i flera steg:

1) MEDA-länderna måste ges möjligheter att skydda sina industrier under en övergångsperiod och ges ordentligt stöd för omställning.

2) MEDA-länderna måste få skydda sina jordbrukssektorer under en övergångsperiod efter att EU avvecklat sina subventioner av jordbruket.

Avser ministern att agera för att EU ska ge MEDA-länderna möjlighet att skydda sina industrier och sina jordbrukssektorer för att ge dessa länder möjlighet att bygga upp sina ekonomier?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.