Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Interpellation 2006/07:306 av Hägg, Carina (s)

av Hägg, Carina (s)

den 8 februari

Interpellation

2006/07:306 Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest utbredda brotten i världen. Kvinnor hotas, trakasseras, torteras, utsätts för sexuellt våld eller dödas. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsgrupper, våldet är inte knutet till etisk eller religiös tillhörighet. Varken hög inkomst eller hög ålder ger kvinnor ett skydd. Vi har många exempel på hur samhället misslyckats att skydda kvinnor. Många barn växer upp i otrygghet och blir brottsoffer när den förälder som ska stå för trygghet i stället utövar våld.

Gravida och handikappade kvinnor är särskilt utsatta. Den kvinna som flyr från ett förhållande kan i många fall inte erbjudas skyddat boende. Utlandsfödda kvinnor och flickor riskerar att sändas tillbaka till könsstympning, svenska kvinnor tvingas utomlands för att få skydd. Kvinnor blir därmed flyktingar på grund av sin könstillhörighet

Vid Europarådets toppmöte i Warszawa 2005 antogs en politisk deklaration – Warszawadeklarationen – med riktlinjer för organisationens verksamhet de närmaste åren. Målet om att uppnå verklig jämställdhet lyftes fram. Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor blev ett prioriterat område och insatserna för att stärka barns rättigheter fick gehör under toppmötet. Kampanjen för att stävja kvinnovåld, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor hade påbörjats. Inför toppmötet fick den svenska parlamentariska delegationen gehör för sina prioriteringar i dialog med företrädare för regeringen.

Den internationella kvinnodagen den 8 mars kommer det att anordnas aktiviteter och arrangemang med anknytning till Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I juni anordnas ett koordineringsmöte i Strasbourg för parlamentariker. Mötet blir inte minst en temperaturmätare på regeringarnas aktiviteter.

Goda exempel kommer att sammanställas och redovisas efter kampanjtidens slut i mars 2008. Konkreta resultat blir viktiga delar av utvärderingen. Ett mål är att ta fram handlingsplaner. Jag välkomnar att regeringen delar synen på behovet av en handlingsplan. Vi har kommit långt med lagstiftning, ändå uppges att allt fler kvinnor drabbas av våldet. Att förändra attityder och beteende har visat sig allt viktigare.

För att få till stånd förändringar är det angeläget att också fler män aktivt engagerar sig i dessa frågor. Män och kvinnor har ett gemensamt ansvar. Vi behöver bland annat stimulera till diskussioner på arbetsplatserna.

Tvång och sexuellt våld tas också upp i kampanjen. Arbetet att utrota människohandel måste intensifieras. Konventionen mot människohandel har endast ratificerats av tre länder, nämligen Moldavien, Österrike och Rumänien. Därmed har den konvention som skulle vara ett verktyg mot människohandel och för kvinnors trygghet inte kunnat träda i kraft. Sverige bör utan dröjsmål ratificera konventionen. Likaså bör regeringen driva på för att fler länder men även EU utan dröjsmål ska underteckna och ratificera konventionen.

Varje stat har ansvar för att respektera och skydda sina invånare, förebygga och utreda brott samt straffa förövaren. Vidare har staten ett ansvar för att våldsutsatta kvinnor erbjuds ett fullgott skydd. Regering såväl som riksdag har ansvar för att detta åtagande fullföljs. Sveriges riksdag har ställt sig bakom kampanjen. Talman Per Westerbergs stöd har uppmärksammats både här hemma och utomlands.

Det finns en enighet i riksdagen om kampanjen. Det pågår ett arbete med att föra in dessa frågor i utskottens arbete under året. 

Sverige kommer att ta över stafettpinnen som ordförande i Europarådet 2008. Vårt ordförandeskap får därigenom ett extra ansvar att föra vidare resultaten från kampanjen in i det fortsatta arbetet. Vi kan också i dialog mellan regeringen och den parlamentariska nivån överväga nya initiativ utifrån den vunna erfarenheten.

Jag vill fråga statsrådet:

När kommer statsrådet att presentera den aviserade handlingsplanen mot mäns våld och därtill relaterade frågor?

På vilket sätt kommer statsrådet att se till att riksdagen och den svenska delegationen i Europarådet involveras i arbetet med att ta fram handlingsplanen?

Kommer statsrådet att verka för att handlingsplanen omfattar de delar som Europarådet pekar på?

På vilket sätt kommer statsrådet att se till att regeringen bidrar till Europarådets kampanj, till exempel i form av bidrag med goda exempel?

Vilka ekonomiska medel kommer statsrådet att arbeta för att regeringen avsätter för kampanjen och vilka kommer att få ta del av de ekonomiska medel som avsätts?

På vilket sätt kommer statsrådet att verka för att regeringen samverkar inom Norden och med Baltikum kring kampanjen?

När kommer Sverige att ratificera konventionen mot människohandel och hur kommer statsrådet att driva på för att även EU och andra länder ska ratificera konventionen mot människohandel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-08 Anmäld: 2007-02-13 Svar fördröjt anmält: 2007-02-16 Besvarad: 2007-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.