EU-stödet till Västra Götaland

Interpellation 1999/2000:162 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 20 december

Interpellation 1999/2000:162

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Björn Rosengren om EU-stödet till Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ansvarar sedan januari 1999 för regionens regionala utvecklingsfrågor och utvecklingsplan. I tillväxtavtalen, som också regionen ansvarar för, anges de nuvarande och kommande strukturfondsmedlen som viktiga redskap för genomförandet av tillväxtavtalen. Detta gäller då i de delar av regionen som är och kan komma att bli aktuella för nästa programperiod. Strukturfonderna är naturligtvis viktiga sett ur perspektivet att nya ekonomiska resurser tillförs för att genomföra aktiva regionalpolitiska åtgärder i de prioriterade stödområdena. Det ska även påpekas att dessa strukturfondsmedel har gett goda erfarenheter för nya kreativa arbetsmetoder.

Det regionalpolitiska arbetet bör samlas under ett och samma tak och inte splittras på olika myndigheter. Eftersom Västra Götalandsregionen är ansvarig för den inomregionala utvecklingsplanen så bör regionen ha den samlande uppgiften och ansvaret för hela regionen.

Under regionens ansvar finns redan i dag ett EU-sekretariat med ansvar för mål 2, mål 5b landsbygd och skärgård och, det mot norska Östfold gränsöverskridande, Interreg-programmet. Under regionens regionala utvecklingsnämnd återfinns också det medfinansieringsansvar som förväntas finnas på läns-/regional nivå.

Därför bör det logiska beslutet vara att förlägga ansvaret för de i Västra Götalandsregionen kommande EU-stöden, med därtill hörande ansvar för framtagande av program och administration för detta, till Västra Götalandsregionen.

Med tanke på regionens storlek och att Västra Götalandsregionen ingår som ett av flera försöksregioner med ansvar för den regionala utvecklingen är det anmärkningsvärt att regeringen nu föreslår att EU-fondsbeslut rörande Västra Götalands regionen ska tas i Örebro eller Karlstad. Det är ett anmärkningsvärt förslag som läggs av regeringen som direkt slår undan möjligheterna för regionen att fullfölja uppdraget att ansvara för regionens utveckling. Hur intresserad är regeringen av regionförsöket i Västra Götaland och att regionen ges rätt förutsättningar att lyckas med uppdraget att utveckla ett starkare regionalt ansvar och starkare regional beslutsförmåga. Hur logiskt är det att en majoritet bestående av ledamöter fån Närke och Värmland tar beslut som berör den bohuslänska skärgården och de nordbohuslänska skärgårdskommunerna? Är detta i linje med vad som så starkt har argumenterats för från regeringens sida när det gäller regionalt ansvar för tillväxtavtalen?

Frågor:

  1. Är ministern beredd att ompröva beslutet om att inte ge Västra Götalandsregionen ansvar för att fördela och fatta beslut om de EU-fondspengar som berör Västra Götaland?
  2. Vilka åtgärder avser ministern vidta för att stärka regionens egna arbete med regionalutveckling via EU-stöd?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-20 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.