EU-parlamentets flyttande

Interpellation 2006/07:506 av Holm, Ulf (mp)

av Holm, Ulf (mp)

den 2 maj

Interpellation

2006/07:506 EU-parlamentets flyttande

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

EU-parlamentet med dess 785 parlamentariker har i dag två möteslokaler, dels huvudkontoret i Bryssel, Belgien, dels möteslokalen med tillhörande kontor i Strasbourg, Frankrike. På båda ställena finns nybyggda lokaler till mångmiljardbelopp. Till detta har EU-parlamentet valt att placera sin administration i Luxemburg, där faktiskt också en möteslokal finns för EU-parlamentet. Dock är denna möteslokal mycket liten och kan därför inte användas längre eftersom antalet ledamöter successivt utökats i och med utvidgningen av EU. Huvudsakligen används alltså lokalerna i Bryssel där man befinner sig tre veckor i månaden. Sedan åker man till Strasbourg en vecka i månaden för ett fyradagarsmöte.

Hela denna flyttkarusell har kritiserats kraftigt, inte minst från de svenska EU-parlamentarikerna ända sedan Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. En kampanj på webben, som EU-ministern väl känner till, har hittills resulterat i över en miljon namnunderskrifter från medborgare i EU-länderna. En ändring har dock hittills inte kommit till stånd.

Flyttcirkusen är en makalös misshushållning med ekonomiska resurser genom att EU-parlamentet håller sig med två stora byggnader, varav den i Strasbourg bara används fyra dagar per månad. Resten av månaden står lokalerna tomma.

Förutom att de 785 ledamöterna ska ta sig till Strasbourg, vilket inte betyder så mycket eftersom de kommer från olika delar av EU-länderna, är det i runda tal 3 000 personer som ska transporteras mellan främst Bryssel och Strasbourg. Personal, assistenter, EU-kommissionens ledamöter och tjänstemän, journalister, tolkar, översättare med flera ska göra denna resa en gång i månaden. Till detta kommer material och underlag som transporteras i ett 20-tal lastbilar från Bryssel till Strasbourg. Detta kostar skattebetalarna över 2 miljarder kronor per år, lågt räknat.

Gröna Gruppen i EU-parlamentet har nu tagit fram en första studie för att se vilka miljöeffekter denna flyttcirkus har. Det är The Stockholm Environmental Institute vid Yorkuniversitetet som gjort studien (http://www.greens-efa.org). Resultatet är skrämmande. Mellan 20 000 och 30 000 ton koldioxidutsläpp per år generar denna cirkus, vid en försiktig uppskattning (till exempel är inte utsläppen beräknade för att hålla byggnaderna med värme inräknade den period de inte används). Det är lika mycket som 13 000 tur- och returresor med flyg över Atlanten eller vad 4 000 genomsnittshushåll i London producerar per år.

När nu EU:s toppmöte i mars 2007, med starkt stöd från såväl EU-parlamentet som den svenska regeringen, tog steg i rätt riktning för att sätta upp mål för en minskning av koldioxidutsläppen är det uppenbart för alla att denna flyttcirkus inte är förenlig med dessa mål. Det innebär också att trovärdigheten skadas när EU-parlamentet uttalar sig och kräver bättre lagstiftning i miljöfrågor.

Denna flyttcirkus kostar alltså mycket pengar och skapar stora miljöproblem. Detta har också flera EU-parlamentariker framfört tidigare och vid i alla fall ett tillfälle beslutade EU-parlamentets majoritet sig för att bara genomföra elva sessioner per år i Strasbourg, jämfört med tolv sessioner vanligtvis. Detta beslut slutade dock med att Frankrike drog EU-parlamentet inför EG-domstolen för fördragsbrott, en strid som Frankrike också vann. Det står helt enkelt i EU:s fördrag att sessionerna ska hållas i Strasbourg. Det är därför nödvändigt att ministerrådet enhälligt kommer fram till att ändra denna ordning. Därför blir också EU-parlamentets mötesplats en fråga för den svenska EU-ministern, regeringen och riksdagen.

Vid EU-parlamentets senaste session, vecka 17 2007, tog EU-parlamentet beslut om, på förslag från en svensk ledamot och utifrån Gröna Gruppens studie, att det ska göras en officiell studie av miljökostnaderna för att ha möten i Strasbourg och Bryssel samt administrationen i Luxemburg. Det var ett mycket bra initiativ och ett bra beslut. Frågan är dock om beslutet har stöd av de 27 medlemsländernas regeringar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om EU-ministern kommer att ta några initiativ för att EU-parlamentet ska sluta med sitt flyttande och i framtiden bara ha en ort och en byggnad för sina möten.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-02 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-11
Debatt (5 anföranden)