EU och handeln med Medelhavsområdet

Interpellation 2003/04:539 av Ruwaida, Yvonne (mp)

av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj

Interpellation 2003/04:539

av Yvonne Ruwaida (mp) till utrikesminister Laila Freivalds om EU och handeln med Medelhavsområdet

Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Frihandelsområdet är en del i ett större samarbete och kommer att ersätta tidigare samarbetsavtal som slöts under 70-talet. För att arabländerna verkligen ska kunna tjäna på de nya avtalen måste de ges substantiellt förbättrade möjligheter att nå EU:s jordbruksmarknader. Men för det behövs reformer i EU:s jordbrukspolitik och dessa frågor har hitintills fått mycket lite utrymme inom ramen för MEDA-förhandlingarna.

En utgångspunkt bör vara att liberalisering av EU:s handel med Medelhavsländerna måste ske i flera steg:

1.MEDA-länderna måste ges möjligheter att skydda sina industrier under en övergångsperiod och ges ordentligt stöd för omställning.

2.MEDA-länderna måste få skydda sina jordbrukssektorer under en övergångsperiod efter att EU avvecklat sina subventioner av jordbruket.

Dessa två saker är nödvändiga för att Medelhavsländerna ska kunna ha en möjlighet att ha fungerande ekonomier som kan ge människor arbete och välfärd. Annars riskerar Medelhavsländerna ökande arbetslöshet samt social och politisk instabilitet, vilket motverkar "kampen mot terrorism" avsevärt.

Avser ministern att agera för att EU ska ge MEDA-länderna möjlighet att bygga upp sina ekonomier för att skapa en värld som är mer rättvis och som minskar grogrunden för terrorism?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.