EU och Andinska gemenskapen

Interpellation 2007/08:643 av Johnson, Jacob (v)

av Johnson, Jacob (v)

den 2 maj

Interpellation

2007/08:643 EU och Andinska gemenskapen

av Jacob Johnson (v)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Under maj månad kommer en konferens att äga rum i Lima i avsikt att få till stånd ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen.

EU har tidigare ingått avtal med andra latinamerikanska länder, exempelvis Chile. I dessa avtal har de latinamerikanska ländernas ursprungsbefolkningar behandlats styvmoderligt.

I Chile lever mapuchefolket, som är en viktig och stridbar del av Chiles ursprungsbefolkning, vars rättigheter kränktes grovt under Pinochetdiktaturen. Man skövlade dess naturtillgångar och förföljde befolkningen. Spåren av diktaturens hantering förskräcker. Området har drabbats av flera ekologiska katastrofer.

Trots att diktaturen i dag är borta respekteras mapuchefolkets rättigheter i ringa grad av chilenska myndigheter och transnationella storföretag, som sedan diktaturens dagar betraktar och behandlar mapuchefolkets motståndskamp som terrorism - en beskyllning avsedd att dölja kränkningar av ett ursprungsfolks rättigheter. Flera utländska storföretag har varit inblandade i exploateringen av naturtillgångar i mapuchefolkets område. I dag är svenska företag, som exempelvis Stora Enso, involverade i denna exploatering.

Det förslag till handelsavtal som kommer att diskuteras i Lima innehåller delar som kommer att beröra ursprungsbefolkningarna inom Andinska gemenskapen. Det finns en stor risk att dessa ursprungsbefolkningar kommer att drabbas av samma ofördelaktiga politik som drabbat mapuchefolket. Det måste därför gälla för Sverige att i Lima hålla styvt på att EU tar fasta på FN:s deklaration om ursprungsbefolkningarnas mänskliga rättigheter.

Då ursprungsfolken, på grund av århundraden av diskriminering, tillhör de mest utsatta grupperna i flera latinamerikanska länder är det viktigt att människorättsdeklarationer och andra internationella överenskommelser används som utgångspunkt för kommande associeringsavtal. De måste tillämpas och följas för att förhindra att ursprungsfolkens rättigheter kränks. I det sammanhanget är FN-deklarationens erkännande av ursprungsfolkens sociala rättigheter, deras rätt att utveckla sin kultur, deras egna institutioner och levnadssätt grundläggande. Deras rätt till traditionella landområden kan inte heller förbises.

I dag pågår en lång rad lokala och regionala konflikter i Latinamerika, där transnationella företag fått koncessioner att exploatera naturresurser såsom exempelvis mineraler, gas och olja med mera i ursprungsbefolkningarnas områden. Ett associeringsavtal som stärker de transnationella företagens rätt på bekostnad av ursprungsbefolkningarnas rättigheter går stick i stäv med antagna människorättsdeklarationer.

Det är därför minst sagt problematiskt att EU och Sverige nu inför förhandlingarna i Lima driver på för att få igenom handelsavtal om de så kallade Singaporefrågorna när det gäller investeringar, konkurrensfrågor och offentlig upphandling. Det är uppenbart att ursprungsfolkens mänskliga rättigheter ses som en sekundär fråga.

Jag vill ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vad avser ministern att göra för att säkerställa att ett associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen inte ytterligare kränker ursprungsfolken?

2. Vad avser ministern att göra vid handelsförhandlingarna i Lima för att EU:s regler om ursprungsbefolkningarnas rättigheter inte åsidosätts till förmån för en lönsam men kortsiktig exploatering av latinamerikanska, europeiska eller andra utländska storföretag?

3. Vad avser ministern att göra för investerings- respektive patentavtal formuleras så att de respekterar, garanterar och skyddar ursprungsfolkens rättigheter?

4. Vad avser ministern att göra för att det handelavtal som kan komma att upprättas i Lima respekterar ursprungsbefolkningarnas rättigheter till ekologiskt hållbara levnadsvillkor i de områden där de lever?

5. Vad avser ministern att göra för att säkerställa att ursprungsfolken själva representeras vid förhandlingarna i Lima?

6. Vad avser ministern att göra för att ursprungsbefolkningarnas kamp för sina rättigheter respekteras och inte som i mapuchefolkets fall behandlas som en form av terrorism?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-02 Anmäld: 2008-05-05 Svar fördröjt anmält: 2008-05-16 Besvarad: 2008-06-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)