EU-ländernas växande budgetunderskott

Interpellation 2009/10:161 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 7 december

Interpellation

2009/10:161 EU-ländernas växande budgetunderskott

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Många EU-länder försämrade i likhet med Sverige sina offentliga finanser redan under högkonjunkturåren genom att genomföra stora ofinansierade skattesänkningar. Den internationella konjunkturnedgången har ytterligare försämrat alla EU-länders finanser.

Enligt EU:s tillväxt- och stabilitetspakt får medlemsstaterna inte ha högre underskott i de offentliga finanserna än 3 procent. De flesta länder bryter mot denna regel. Nu föreslår EU-kommissionen nya tidsgränser för när medlemsländerna ska ha minskat budgetunderskotten till 3 procent. Men det grundläggande problemet att många länder även i högkonjunktur försämrar de offentligas finanserna genom ofinansierade skattesänkningar kvarstår.

Flera av de borgerliga partiledarna i Sverige - för att ta ett exempel - har nyligen krävt nya ofinansierade skattesänkningar under åren framöver då konjunkturen rimligen kan komma att förbättras. Därmed försvåras möjligheten att nå balans i de offentliga finanserna.

Sverige innehar för närvarande ordförandeskapet i EU och har därmed möjlighet att ta initiativ till en ändrad politik på detta område, även om Sverige just nu inte är något föredöme i detta avseende.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka initiativ har finansministern tagit under det svenska ordförandeskapet för att förhindra de växande offentliga finansiella underskotten i EU-länderna?

Vilken bedömning gör finansministern av riskerna för att fortsatta ofinansierade skattesänkningar i EU:s medlemsstater bidrar till att bromsa upp återupphämtningen av de offentliga finanserna?

Avser finansministern att ta något initiativ för att förhindra en upprepning av förekomsten av ofinansierade skattesänkningar i många EU-länder även under en kommande förbättrad konjunktursituation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-07 Anmäld: 2009-12-08 Svar fördröjt anmält: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)