EU-direktiv om offentlig upphandling

Interpellation 2013/14:266 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 31 januari

Interpellation

2013/14:266 EU-direktiv om offentlig upphandling

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den offentliga upphandlingen i Sverige berör tiotusentals upphandlande myndigheter och enheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 450 och 535 miljarder kronor per år. De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Offentlig upphandling i Sverige berör hundratusentals anställda i kommuner, landsting och stat. För några dagar sedan antog EU-parlamentet nya direktiv gällande offentlig upphandling. Den nuvarande lagstiftningen för offentlig upphandling i Sverige behöver med anledning av detta förtydligas. Bland annat behöver beställarna kräva att utförarna vid en offentlig upphandling lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställs i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal. Det är en nyhet att kollektivavtal nämns i ett EU-direktiv gällande offentlig upphandling. Kollektivavtalets ställning och betydelse i upphandlingarna har därmed stärkts. Förändringarna kommer därmed att inte bara skapa bättre upphandlingsvillkor, vilket gynnar alla, utan också möjligheter till bättre arbetsvillkor för alla som berörs av offentlig upphandling och deras arbetstagarorganisationer, till exempel Fackförbundet ST inom den statliga sektorn och Kommunal inom landstingskommunal och kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att den svenska lagstiftningen så snart som möjligt anpassas till de nya direktiven från EU och att kollektivavtalens förstärkta roll i sammanhanget klargörs även i svensk lag.

Även möjligheten att ställa miljökrav är en nyhet i sammanhanget. Här har tidigare flera upphandlare haft stora bekymmer med att kunna ställa krav på till exempel närproducerade livsmedel eller att upphandlingen ska medföra att onödigt transportarbete minimeras. Det är bra att EU nu klargör att beställarna i fortsättningen ska kunna kräva detta av utförarna.

Min fråga till statsrådet är mot denna bakgrund när arbetet med att implementera de nya direktiven i svensk lagstiftning beräknas vara klart.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Svar fördröjt anmält: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)