Ett svenskt veterancenter

Interpellation 2017/18:168 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Utredningen Svensk veteranpolitik – Ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27) föreslog att ett veterancenter för militär och civil personal bör upprättas. Veterancentret bör syfta till att stödja de personer som deltagit i internationella insatser bland annat genom psykiska och fysiska stödinsatser vid behov.

Vidare kan ett veterancenter bidra till att förbättra forskningen kring de utmaningar som veteraner ofta drabbas av, såväl under insatser som vid hemkomsten. Det kan även fungera som nätverksbildare för organisationer som arbetar med veteraner. På det sättet skulle ett veterancenter kunna bli en mötes- och återhämtningsplats för personer som deltagit i internationella insatser och för deras anhöriga.

Riksdagen har vid två tillfällen tillkännagett för regeringen att ett veterancenter bör etableras. Den 29 maj 2017 invigde Försvarsmakten ett veterancenter på Gärdet i Stockholm. Det är ett viktigt steg i arbetet med att utveckla en sammanhållen svensk veteranpolitik. Men detta nya veterancenter erbjuder inte veteraner och deras anhöriga en plats för återhämtning, nätverksbildande och rekreation så som förslagits i SOU 2014:27. Inom ramen för utgiftsområde 6 i budgetpropositionen framgår det dock att regeringen anser att båda tillkännagivandena är omhändertagna och därmed slutbehandlade. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser försvarsministern att vidta några ytterligare åtgärder i frågan om ett svenskt veterancenter för att gå riksdagens vilja till mötes?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-16 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-12-01
Debatt (7 anföranden)