ett ökat tågresande

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

av Bergström, Sven (c)

den 26 januari

Interpellation 2003/04:242

av Sven Bergström (c) till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande

Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003 blev dessvärre ännu ett år där ambitionen att minska antalet dödade och svårt skadade på våra vägar inte uppfyllts.

Utöver de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är nödvändiga på våra vägar behöver kollektivtrafiken med buss och tåg utvecklas för att vi ska närma oss de transportpolitiska målen. Därför är det mycket olyckligt att förutsättningarna för en utvecklad tågtrafik på våra järnvägar på många sätt försämras.

SJ, som svarar för en helt dominerande del av den interregionala tågtrafiken, vidtar åtgärder som inte förefaller gynna ett ökat resande. Exempel på detta är aviserade stora höjningar av priset på årskort som är mycket viktiga för arbetspendling i många regioner, till exempel i Gävleborgs län. I andra delar av landet, i till exempel Dalsland, upphör tågen att stanna.

Under senare år har också många järnvägsstationer avbemannats och möjligheterna att köpa färdbiljetter till tågresor, både till lokala resor och fjärresor försämrats. I bland annat Blekinge ersattes nedlagda järnvägsstationer med biljettautomater utanför stationerna, där man kunde köpa tågbiljetter med bankkort eller kreditkort för tågresorna. Tågbiljetter kan också beställas via telefon eller Internet och hämtas och betalas hos ett ATG-ombud.

I Blekinge har SJ sedan den 1 januari 2004 slutat med försäljning av tågbiljetter för lokala och regionala tågresor i Blekinge och Skåne via de biljettautomater som funnits utanför järnvägsstationerna de senaste åren. Efter den 1 januari 2004 måste tågresenärer från stationerna längs Blekinge kustbana, med något undantag, köpa sina tågbiljetter (kontantbiljetter) för lokala resor av tågpersonalen ombord på tågen. En enkel tågbiljett inköpt ombord på tåget kostar 10 kr mer än ordinarie pris, upp till 70 kr, och för biljetter som kostar 70 kr och uppåt blir tillägget 30 kr. Många tågresenärer anser att man efter den 1 januari 2004 får betala straffavgifter till SJ, för de inköpta biljetterna ombord på tågen på grund av de indragna biljettautomaterna vid järnvägsstationerna.

Dessa ökade biljettkostnader drabbar särskilt äldre människor som ofta saknar datorutrustning och som har långt till ATG-ombud och det blir också en rejält kännbar extrakostnad för många studerande ungdomar.

Enligt aktuell statistik från SJ och Vägverket stagnerar antalet tågresenärer i Sverige samtidigt som antalet skadade och dödade i trafiken ligger kvar på en hög nivå år 2003. Detta är oroväckande med tanke på att de nationella mål som satts upp för att minska antalet dödade och skadade i trafiken, samt att minska trafikens negativa påverkan på vår miljö.

Med hänvisning till vad som ovan anförts vill jag fråga statsrådet Messing:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka persontransporterna med tåg, lokalt, regionalt och i fjärrtrafik, och därmed närma oss de uppställda målen om regional utveckling, minskat antal dödade och skadade i trafiken samt minska skadeverkningarna på vår miljö?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2004-01-26 Anmäld: 2004-01-27 Återtagen: 2004-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.