Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk

Interpellation 2013/14:126 av Löfstrand, Johan (S)

av Löfstrand, Johan (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:126 Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk

av Johan Löfstrand (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Hur vi skapar förutsättningar för en livskraftig skärgård har länge varit föremål för diskussion. Det har rört sig om allt från fungerande telekommunikation till frågor kring kommunal service och besöksnäringens utvecklingspotential. Men det som är och kommer att vara den viktigaste förutsättningen för en levande skärgård är ändå de arbetstillfällen som fiske och jordbruk kan ge. Det är oerhört viktig att företag inom dessa näringar finns och är livskraftiga. Det handlar både om sysselsättning och om bevarandet av den biologiska mångfalden i skärgården.

Regeringen har nu beslutat att inte förlänga vissa miljöstöd inom landsbygdsprogrammet för jordbruket. Detta har skapat en stor oro bland skärgårdsbönderna då de uteblivna miljöstöden (mosaikstöd och transportstöd) i stor utsträckning påverkar just skärgårdsbönderna.

Jag har förstått att vissa skärgårdsbönder kan förlora upp till 75 procent av sitt stöd nästa år. Det handlar i den totala budgeten om väldigt lite pengar, men åtgärderna, och även andra miljöstöd, är väldigt betydelsefulla för bönderna och gör en enorm nytta.

Min fråga till landsbygdsministern är:

Hur ser landsbygdsministern på frågan om hur vi skapar ett livskraftigt skärgårdsjordbruk och vad avser ministern att göra för att minska skärgårdsböndernas oro och stärka deras möjligheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-15 Svar fördröjt anmält: 2013-11-20 Besvarad: 2013-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (43 anföranden)