Ett it-samhälle tillgängligt för alla

Interpellation 2013/14:95 av Sandberg, Gunnar (S)

av Sandberg, Gunnar (S)

den 7 november

Interpellation

2013/14:95 Ett it-samhälle tillgängligt för alla

av Gunnar Sandberg (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den personliga servicen har på allt fler ställen ersatts med automater och andra it-baserade lösningar. Detta gäller i hög grad handel, banker och olika tjänste- och serviceföretag, men även många olika samhällsfunktioner. Det innebär stora problem för användare, eftersom långt ifrån alla tjänster är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och innebär stora problem för framför allt synskadade och dövblinda.

För att it-samhället verkligen ska vara tillgängligt för alla krävs det att myndigheter och andra utformar sina hemsidor och e-tjänster med tanke på användare. Ett högaktuellt exempel är Arbetsförmedlingens rapportsystem för arbetssökande. Det är inte alls tillgängligt för blinda och man kan inte räkna med att få hjälp av personalen på Arbetsförmedlingen när det gäller att fylla i rapporten på nätet. Offentliga tjänster borde föregå med gott exempel och vara tillgängliga för alla innan de tas i bruk.

It-tjänster sparar kostnader genom att det inte krävs lika mycket personal, vilket innebär att man samtidigt minskar tillgängligheten per telefon. Det är inte acceptabelt, eftersom långt ifrån alla äldre och funktionshindrade har tillgång till datorer eller är vana användare av dem. Dålig tillgänglighet till it-baserade tjänster utgör därför ett betydande hot ur demokratisk synpunkt för äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom begränsar bristfälliga it-tjänster arbetsmarknaden för synskadade.

Tillgänglighet för synskadade är också en fråga om säkerhet. Synskadade har till exempel svårt att röra sig i byggnader med automatiska dörrar, som öppnas mot den gående. I dag finns det stora brister i hur automatik utformas i offentliga och andra lokaler.

På vilket sätt ska ministern garantera verklig tillgänglighet till it-baserade tjänster även för synskadade och dövblinda?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-07 Anmäld: 2013-11-07 Svar fördröjt anmält: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)