Ett balanserat och samlat luftförsvar

Interpellation 2017/18:31 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Luftförsvarsutredningen 1967 (LFU 67) gjorde inför utveckling och anskaffning av JA 37 Viggen en utförlig avvägning med avseende på det dåtida luftförsvarets helhet. 

Luftförsvarsutredningen 2040 (LFU 2040) framhåller behovet av att Sverige tillsammans med andra länder medverkar till ett försvar mot ballistiska missiler och kryssningsrobotar. Utredningen väger emellertid inte av balansen mellan det samlade luftförsvarets olika komponenter, såsom å ena sidan stridsflyget och dess delsystem och å andra sidan markbundet luftvärn och dess olika räckvidder. 

Sverige står nu inför anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärn, och regeringen begär i budgetpropositionen bemyndigande av riksdagen för detta.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredda att vidta för att inhämta erforderligt underlag för anskaffningen av medelräckviddigt luftvärn så att detta balanseras mot övriga behov inom ett samlat svenskt luftförsvar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-12 Överlämnad: 2017-10-13 Anmäld: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-20 Sista svarsdatum: 2017-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)