etikkomission för statliga företag

Interpellation 2003/04:161 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 27 november

Interpellation 2003/04:161

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Leif Pagrotsky om etikkomission för statliga företag

Under den förra mandatperiodens slut tillsatte regeringen en etik- och förtroendekommission för att föreslå åtgärder för att öka förtroendet för det svenska näringslivet. Dock endast det privata näringslivet. Givetvis är det viktigt med en öppen och framåtsyftande dialog om företagsetik för att det svenska näringslivet ska åtnjuta ett högt förtroende. Men det klingar aningen falskt att rikta intresset endast mot de privata företagen medan de statliga företagen ska gå fria på grund av att de är just statligt ägda.

Jag anser att det finns all anledning att sätta tuffa etiska krav på hur statligt ägda företag agerar både på konkurrensutsatta marknader såväl som på marknader med monopol. När regeringen valde att inte granska etiken i de statliga företagen kan jag inte tolka det på annat sätt än att regeringen anser att dessa företag sköter sig klanderfritt. Den fromma förhoppningen kan vi alla nära men verkligheten visar på ett annat facit.

Förra året uppdagades till exempel att statliga Vin & Sprit lanserade varumärket OP i USA med hjälp av ett samarbete med Penthouse och deras utvikningstävling Penthouse Pet of the Year samtidigt som man också sponsrade öppna barer. Knappast något som stämmer överens med en restriktiv alkoholpolitik och bra jämställdhet. Nu misstänks dessutom statliga Vin & Sprit ha använts sig av mutor för att få in varor i Systembolagets sortiment.

Andra statliga företag har haft och har problem med höga bonusar, frikostiga fallskärmar, mutor och kartellanklagelser. Det räcker med att nämna Posten, Vattenfall, SAS, SJ och nu senast Systembolaget för att bilden ska klarna.

De statliga företagens agerande bidrar givetvis till att påverka förtroendet för all statlig verksamhet, men också till att urholka förtroendet för hur alla stora företag, inklusive affärsdrivande verk, agerar. Därför bör regeringen också se till att städa rent framför egen dörr då man diskuterar etik och förtroende. Det rimliga är därför att tillsätta en etik- och förtroendekommission även för de statliga företagen.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga näringsministern:

1.Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att i en öppen och framåtsyftande dialog diskutera företagsetiken i de statliga bolagen?

2.Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att tillsätta en etik- och förtroendekommission för de statliga företagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-11-27 Anmäld: 2003-11-27 Sista svarsdatum: 2003-12-11 Svar fördröjt anmält: 2003-12-16 Besvarad: 2003-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.