ersättningsjobb vid stängning av Barsebäck

Interpellation 1999/2000:284 av Karlsson, Anders (s)

av Karlsson, Anders (s)

den 6 mars

Interpellation 1999/2000:284

av Anders Karlsson (s) till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsjobb vid stängning av Barsebäck

Energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som presenterades den 5 februari 1997 innebär att kärnkraftverket i Barsebäck ska stängas. Kompensation till Kävlinge kommun utlovades från samtliga partiföreträdare när energiuppgörelsen presenterades. Socialdemokratiska näringsministrar har under den aktuella tidsperioden vid upprepade tillfällen klargjort att staten måste ta ett större ansvar för sysselsättningen vid statliga nedläggningar än när det privata näringslivet omstrukturerar sin verksamhet.

Regeringen uppdrog den 3 juni 1997 åt Länsstyrelsen i Skåne län att utreda vissa konsekvenser av en nedläggning av Barsebäcksverket. I direktiven till utredningen angavs att en analys skulle göras av konsekvenserna för Kävlinge kommun vid en nedläggning av Barsebäcksverket. I denna analys skulle även ingå en belysning av konsekvenserna för hela Skåneregionen. Vidare ingick i utredningsuppdraget att lämna förslag till alternativa utvecklingsmöjligheter för Kävlinge kommun vid en nedläggning, dvs. vilka verksamheter som Kävlinge kommun kan utveckla och vilken roll sådana verksamheter kan spela i ett regionalt sammanhang.

Under arbetet med att utreda konsekvenserna vid en avveckling av Barsebäck arrangerade länsstyrelsen och Kävlinge kommun den 5 november 1997 en konferens på Järavallen. Syftet med konferensen var att genom ett antal på förhand presenterade projektidéer och gruppdiskussioner hitta nya arbetstillfällen i Kävlinge kommun som ersättning för Barsebäck.

Utredningsförslaget redovisades muntligt för Näringsdepartementet under hösten varvid en grundlig information lämnades om de satsningar som förordades i utredningen, bl.a. ett forskningsinstitut på det livsmedelsindustriella området. Konsekvensutredningen som blev klar i december 1997 bedömer att Kävlinge kommun bör kompenseras för konsekvenserna av Barsebäcks nedläggning. Detta motiveras av att kommunen inte själv ska tvingas bära de omfattande och långsiktiga kostnader som uppstår och som Kävlinge kommun inte kompenseras för via statsbidrags- och kommunala utjämningssystemet.

Projekten bearbetades vidare under de kommande månaderna och följande projekt presenterades för statsminister Göran Persson av kommunalrådet Roland Palmqvist den 18 mars 1998.

  • Ett forskningsinstitut på det livsmedelsindustriella området i Kävlinge som utvecklats med hjälp av Sven-Tore Holm och Eva Engqvist, Teknopol i Lund.
  • Småföretagsuniversitet i Kävlinge inom ramen för Lunds universitet som utvecklats med hjälp av Bo Andersson, Länsstyrelsen/Region Skåne och Claes Odeskog m.fl., Lunds universitet.

Den första reaktorn i Barsebäck skulle stängas senast den 1 juli 1998. Regeringen beslöt i juni 1998 att NUTEK skulle utreda förutsättningarna för att etablera ett forskningsinstitut i Kävlinge.

När beslutet om stängning av den första reaktorn sköts upp tappade diskussionerna om ersättning till kommunen fart. Även det faktum att de anställda på Barsebäcksverket har en femårig anställningsgaranti gjorde att det inte var bråttom av politiska skäl. Ingen riskerade att förlora jobbet de närmaste fem åren.

Riksdagen fattade i juni 1998 beslut om att tillväxtavtal skulle utarbetas i alla län/regioner i Sverige. Arbetet med Skånes tillväxtavtal började hösten 1998.

I kontakterna med regeringen under hösten 1998 (statssekreterare Lars Rekke) blev kommunalrådet Roland Palmqvist uppmanad att driva ersättningsfrågorna vidare inom ramen för arbetet med Skånes tillväxtavtal.

I december 1998 överlämnade NUTEK rapporten om forskningsinstitutet på det livsmedelsindustriella området i Kävlinge. Lunds universitet vidareutvecklade också underlaget för småföretagsuniversitetet i början på 1999.

Kommunstyrelsen i Kävlinge beslöt i mars 1999 att projekten skulle lämnas som förslag att ingå i tillväxtavtalet för Skåne, 65 projekt överlämnades till regeringen den 15 februari 2000. Förslaget till forskningsinstitut i Kävlinge och småföretagsuniversitet finns med som prioriterade förslag i det samlade underlaget till Skånes tillväxtavtal.

I samband med en uppvaktning i Lund i mars 1999 för jordbruksminister Margareta Winberg rörande förutsättningarna för lokalisering till Skåne av det jordbruksekonomiska institutet, informerades grundligt även om utredningen om etablering av ett livsmedelsforskningsinstitut i Kävlinge och de samlade och synnerligen goda förutsättningar för en sådan etablering som finns. Jordbruksministern reagerade mycket positivt på föredragningen av detta förslag och frågade om möjligheterna att för Skånes del prioritera ett sådant förslag i det kommande tillväxtavtalet samt utlovade kontakter med näringsministern i frågan.

Mina frågor till näringsminister Björn Rosengren är:

Vad avser näringsministern göra för att kompensera Kävlinge kommun för förlorade sysselsättningstillfällen i samband med nedläggningen av Barsebäck?

Har någon kontakt tagits mellan jordbruksministern och näringsministern om att lokalisera ett livsmedelsinstitut till Kävlinge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-08 Anmäld: 2000-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.