Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden

Interpellation 2016/17:209 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I och med den nya lagstiftningen om stödboende (se prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga) har vi också fått en uppdaterad socialtjänstförordning. Här kan vi läsa definitionen av ett stödboende: 1 a § Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Statsrådet Åsa Regnér uttalar sig för drygt ett år sedan i frågan när propositionen presenterades, och där kan vi läsa: Placeringsformen vänder sig till barn och unga i åldern 16–20 år med bristande familjestöd och som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd utan särskilt vård- eller behandlingsbehov. I ett stödboende kan barn och unga, under trygga former, träna på att bo i ett eget boende och bli förberedda inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Dock kan vi nu finna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende beslutade den 31 maj 2016 att de egna boenden som ingår i ett stödboende ska vara hemlika och bestå av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider samt rum för personlig hygien. Vidare finns allmänna råd att ett eget boende bör bestå av en egen lägenhet som den placerade disponerar. Men om det bedöms lämpligt kan ett eget boende utgöras av ett eget rum för boende och utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade i stödboendet. Socialstyrelsen spetsar till det i 5 kap. 2 § med texten: Vid placering i ett stödboende ska barnet eller den unge enligt punkt 1 få disponera ett eget boende.

Med den nya lagstiftningen om stödboende verkar kommuner runt om i Sverige tolka lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer olika. Flera kommuner gör tolkningen att man inte får dela rum, det vill säga att alla ska ha enkelrum. Andra kommuner gör tolkningen att man kan dela rum.  I dag har vi akut bostadsbrist i många kommuner, och att följa Socialstyrelsens riktlinjer om att ge varje barn ett eget rum gör att man kommer att minska antalet boendeplatser totalt. I dag är det vanligt att dela rum på boende som i exempelvis ett hem för vård eller boende (HVB).

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Åsa Regnér:

 

1. Var det statsrådet Regnérs och regeringens avsikt vid beslutet om den nya lagstiftningen att stödboende skulle vara i form av enkelrum?

2. Följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd statsrådets och regeringens intentioner med lagstiftningen?

3. Har statsrådet och regeringen för avsikt att förenkla för Sveriges kommuner för att de lättare ska kunna ge ungdomar stödboende på ett bra sätt?

4. Är det statsrådets bedömning att Kommunsverige kommer att kunna lösa ekvationen med att få plats till alla när förutsättningarna är att stödboende ska vara enkelrum samtidigt som vi har akut bostadsbrist och ersättningen från staten minskar drastiskt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Överlämnad: 2016-12-20 Anmäld: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-20 Sista svarsdatum: 2017-01-24
Debatt (7 anföranden)