En tioårig grundskola

Interpellation 2017/18:116 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Sverige behöver höja ambitionerna för svensk skola. Vi ska sträva efter att vara ett föregångsland i de internationella kunskapsmätningarna, inte ett genomsnittsland. Det kräver reformer som höjer kvaliteten i alla skolor. En bra skola som ger alla elever goda kunskaper börjar med mer kvalitativ tid mellan elever och lärare. Avgörande för att höja kvaliteten i alla våra skolor är därför att ge lärare och elever mer tid tillsammans.

Detta var avsikten när den tidigare alliansregeringen tillsatte Grundskoleutredningen som hade i uppdrag att utreda hur grundskolan skulle kunna bli tioårig. Men när den nuvarande regeringen ändrade utredningsdirektiven stod det klart att det inte längre skulle bli en tioårig grundskola. Resultatet blev i stället en proposition från regeringen som handlar om att göra förskoleklassen obligatorisk.

Regeringens förslag innebär förändringar som kommer att få en marginell effekt för elevernas lärande och kunskaper. Med regeringens förslag kommer skolplikten att sträcka sig över två skolformer: förskoleklassen och grundskolan. Det innebär att förskoleklassen kommer att kvarstå som en isolerad ö mellan förskolan och grundskolan. Två konsekvenser av detta förslag är dels att övergångarna mellan skolformerna blir onödigt många, dels att eleverna många gånger behöver byta lärare en gång till.

Allianspartierna har i stället föreslagit en sammanhållen tioårig grundskola. Det betyder att skolstarten sker i första klass det år barnen fyller sex år och att lågstadiet blir fyra år långt. Alliansens förslag innebär också att våra sexåringar, till skillnad från regeringens förslag, direkt får del av de kunskapsmål och den utvärdering som framgår av läroplanen, den kompetens som hör lågstadiet till samt rätt till särskilt stöd i enlighet med skollagen.

Vid två tillfällen har en majoritet i Sveriges riksdag ställt krav på att regeringen ska återkomma med förslag på en tioårig grundskola i enlighet med Alliansens förslag. I tillkännagivandena har det tydligt framgått vilka delar som ska ingå och vad som behöver komma på plats för att grundskolan ska kunna bli tioårig. När regeringens proposition hamnade på riksdagens bord stod det klart att regeringen inte har följt riksdagens vilja. Propositionen är otillräcklig och regeringen har därmed nonchalerat den riksdagspraxis som säger att regeringen bör tillgodose tillkännagivanden.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin: 

 

När avser ministern att lämna ett förslag om en tioårig grundskola i enlighet med riksdagens tillkännagivanden så att våra elever får mer tid tillsammans med sina lärare i grundskolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-08 Överlämnad: 2017-11-09 Anmäld: 2017-11-10 Sista svarsdatum: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)