En räddningsplan för Östersjön

Interpellation 2006/07:328 av Ericson, Lars-Ivar (c)

av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 februari

Interpellation

2006/07:328 En räddningsplan för Östersjön

av Lars-Ivar Ericson (c)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Utfiskning, giftalger, syrefattiga bottnar, utsläpp, övergödning, oljeutsläpp är ord som vi i dag förknippar med Östersjön, vårt mest närbelägna hav. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och denna process fortsätter trots larmrapporter och åtgärder inom många områden. 90 miljoner människor i nio länder bor runt Östersjön, ca 1 800 fartyg finns i ständig trafik på Östersjön och detta sätter sina spår i havet. Sverige har på olika sätt varit ett föregångsland när det gäller att bry sig om miljön i Östersjön men mycket mer kan göras i samarbete med andra länder. Ska Östersjön vara ett badvänligt, fiskrikt innanhav eller förvandlas till ett stinkande innanhav? Förordningar, kommissioner, organisationer och diskussioner måste omsättas i aktiv handling för att rädda ett älskat men exploaterat hav.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till miljöministern:

1. Avser miljöministern att verka för att en räddningsplan för Östersjön upprättas i samarbete med de andra åtta länderna?

2. Vilka ytterligare åtgärder på miljöområdet avser miljöministern att vidta för att minska påverkan på Östersjön?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-20 Anmäld: 2007-02-20 Svar fördröjt anmält: 2007-02-23 Besvarad: 2007-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.