En bok för alla

Interpellation 2006/07:649 av Israelsson, Margareta (s)

av Israelsson, Margareta (s)

den 7 augusti

Interpellation

2006/07:649 En bok för alla

av Margareta Israelsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Sedan 1976 utger En bok för alla med statligt stöd kvalitetsböcker till lågt pris. Utgivningens inriktning är skönlitteratur för vuxna läsare och för barn och ungdomar.

En bok för alla driver också en omfattande läsfrämjande verksamhet i samverkan med föreningsliv och fackliga organisationer, skolor, bibliotek, barn- och ungdomsorganisationer.

Kulturministern har nu föreslagit att staten inte ska ingå ett nytt avtal med En bok för alla AB när det nuvarande avtalet löper ut vid årsskiftet 2007/08. Därmed försvinner det stöd till En bok för alla på drygt 10 miljoner kronor som hittills utgått.

Det är en liten summa i statsbudgeten, samtidigt som besparingen innebär en kraftig reducering av den läsfrämjande verksamheten i Sverige. Det innebär också att tillgången till kvalitetslitteratur till lågt pris minskar. Något som är särskilt allvarligt är att utgivningen av barn- och ungdomslitteratur kan komma att minska om Kulturdepartementets förslag blir verklighet.

En bok för alla strävar efter att nå lässvaga grupper samt barn och ungdomar med kvalitetslitteratur och det är dessa grupper som drabbas av den nyordning som regeringen vill införa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om kulturministern är beredd att ompröva förslaget att inte förlänga avtalet med En bok för alla.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-07 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16