Elevers rätt till modersmål

Interpellation 2016/17:346 av Daniel Riazat (V)

av Daniel Riazat (V)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt Skolverket var 24 procent av landets grundskoleelever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 2014/15. Att var fjärde elev har rätt till modersmålsundervisning är en markant siffra. Men bara hälften av dessa barn deltog samma år i modersmålsundervisning.

En viktig utgångspunkt för all inlärning är goda kunskaper i modersmålet. Därför måste modersmålet i förskola och skola stärkas. I dag finns också en växande grupp av barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål, inklusive svenska. För dessa barn är modersmålsundervisningen också viktig. Vi ska möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna. Det underlättar inte enbart kunskapsinhämtningen bland barnen utan har också betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.

Lärande är starkt förknippat med modersmålet, och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Därför är det viktigt att fortsätta stärka modersmålsundervisningen.

I dag läser en majoritet av eleverna sitt modersmål utanför timplansbunden tid. I vår kommer riksdagen att ta ställning till en ny timplan för grundskolan. I både promemorian och lagrådsremissen är modersmålsundervisningen styvmoderligt behandlad, något som bland annat Lärarförbundet ställt sig kritiskt till. I sitt remissvar till förslaget tycker de inte att skrivningarna om modersmål är tillräckligt, utan de vill att modersmål ska vara ett eget ämne i timplanen för att få en lagstadgad undervisningstid och för att kunna åstadkomma en likvärdighet i undervisningen.

I dag undantas modersmålsundervisningen från lärarlegitimationskravet, vilket gör det svårt att veta hur lärarsituationen ser ut. Möjligheten att utbilda sig till modersmålslärare är också begränsad.

Mina frågor till utbildningsminister Gustav Fridolin är:

 

  1. Vad gör ministern för att följa upp att alla barn som enligt lagen har rätt till modersmålsundervisning erbjuds det?
  2. Vad gör ministern för att följa upp och garantera att utbildningen håller en god och acceptabel kvalitet?
  3. Vilka skäl ligger till grund för att ministern och regeringen inte föreslår tydligare skrivningar om modersmålsundervisningen i timplanen?¶
  4. Vad avser ministern och regeringen att göra för att motverka bristen på modersmålslärare?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-02-24 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Sista svarsdatum: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)