Elbranschens roll för energieffektivisering

Interpellation 2012/13:483 av Nordin, Lise (MP)

av Nordin, Lise (MP)

den 3 juni

Interpellation

2012/13:483 Elbranschens roll för energieffektivisering

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

EU förbereder nu nästa steg i energieffektiviseringsarbetet. Nyligen lämnade Energimyndigheten ett underlag till regeringen kring hur Sverige kan klara kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Detta underlag innehåller bara ett nytt styrmedel – frivilliga avtal för energibolag som aktivt bidrar till energieffektivisering hos sina slutkunder.

Samtidigt framgår i en intern kommunikationsstrategi att branschorganisationen Svensk Energi vill få elbolagen att sluta informera elkunderna om hur de kan minska sin elförbrukning. I strategin skriver de bland annat: Om projektet får negativ publicitet ökar också risken för att enskilda medlemmar inte orkar hålla i den ursprungliga planen utan faller tillbaka i beteenden som att uppmana elanvändarna att minska elanvändningen. Detta enligt en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 maj, undertecknad av Naturskyddsföreningen, Energieffektiviseringsföretagen, Swedisol, Veidekke och Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Svensk Energi formulerade flera konkreta interna beteendemål för 2012, bland annat att antalet negativa kampanjer (med råd om hur man kan minska sin elförbrukning) i branschen halveras och att de elbolag som är medlemmar i Svensk Energi tar bort släcka lampan-tipset från sina hemsidor. Samtidigt beskrivs: Flera enskilda elföretags kommunikation för minskad användning av el som ett hinder för att nå målen.

Strategin är i stor kontrast till de förväntningar som Energimyndigheten har när det gäller energibolagens vilja att bidra till energieffektivisering, inte minst då det incitament som myndigheten pekar på för att få företag att delta är profilering inom energieffektivisering.

Jag vill fråga energiministern:

Avser energiministern, med tanke på elbranschens ointresse av att uppmuntra sina kunder att minska sin elförbrukning, att införa andra styrmedel än frivilliga avtal med energibolagen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Återtagen: 2013-06-05