elavbrott och deras konsekvenser

Interpellation 2003/04:220 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 9 januari

Interpellation 2003/04:220

av Börje Vestlund (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om elavbrott och deras konsekvenser

Under slutet av december 2002 inträffade återigen ett stort elavbrott, som innebar att flera tusen svenskar fick förbereda sin jul i stearinljusets sken. Redan utsatta människor blev än mer utsatta då telefon, larm för sjuka och gamla inte fungerade. Undertecknad interpellerade i 2002/03:49 Om Akallatunneln om det stora elavbrottet på Järvafältet. Min uppfattning var vid denna tidpunkt att regeringen tog problemet på allvar och nyligen hade haft en dialog med nätbolagen. Nu har det hänt igen @ i september 2003, i december 2003 och nu också i januari 2004. Nätbolagen har ofta uppfattningen att man investerar enligt den plan som kom fram i Jörgen Anderssons utredning Avbrottsutredningen 2001; Åtgärder för ökad leveranssäkerhet. Det finns därför anledning att fundera över om det nu inte är dags att skärpa kraven mot dessa nätbolag.

Självklart kommer nätbolagen då att anföra att det blir så kostsamt att det kommer att drabba den enskilda konsumenten. Det är enligt min uppfattning rent nonsens. Det finns ingen rimlig analys som stöder teorin om att företag som underlåter att underhålla sina investeringar under lång tid, ska ta ut det av konsumenterna.

Energimyndighetens roll för att tillvarata elkonsumenternas intresse gentemot nätbolagen kan ifrågasättas. Det har inte varit mycket aktivitet från deras sida för att komma tillrätta med dessa problem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet om han har för avsikt att vidta några åtgärder för att minimera antalet brott i elnätverket i framtiden, såsom exempelvis att ändra regleringsbrevet till energimyndigheten så att denna arbetar mer aktivt med de ständiga elavbrotten.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-01-09 Anmäld: 2004-01-20 Besvarad: 2004-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.