Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män

Interpellation 2012/13:298 av Bergstedt, Hannah (S)

av Bergstedt, Hannah (S)

den 25 februari

Interpellation

2012/13:298 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den ekonomiska utvecklingen har gått mot större skillnader under statsrådets ämbetstid.

Regeringen och statsrådet säger sig vilja förbättra kvinnors ekonomiska situation genom att öka kvinnors förvärvsfrekvens och arbetstid. Detta är bra och kan få goda effekter på sikt. Samtidigt har dock regeringens och stadsrådets politik i fråga om skatter och socialförsäkringar lett till snabba och omedelbara försämringar av kvinnors ekonomiska situation relativt männens. Det är män i högre grad än kvinnor som fått minskade skatter samtidigt som den majoritet kvinnor som får del av olika typer av socialförsäkringsersättningar fått se dessa ersättningar försämras. Dessa försämringar har delfinansierat skattesänkningarna.

Skatteskillnader mellan pensionärer och förvärvsarbetande slår också hårdare mot kvinnor än män. I de äldre pensionärsgrupperna, över 75 år, med låga pensioner dominerar kvinnor utifrån sin längre livslängd. Den möjlighet som finns för pensionärer att få jobbskatteavdrag genom förvärvsarbete torde inte kunna utnyttjas i någon högre utsträckning i åldrarna över 75 år.

Mina frågor till finansministern är:

Genom vilka insatser utöver genom stimulans till ökat förvärvsarbete, avser finansministern att förbättra kvinnors ekonomiska situation?

Avser finansministern att införa nya steg i jobbskatteavdraget och därmed ånyo öka den orättvisa skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-25 Anmäld: 2013-03-04 Svar fördröjt anmält: 2013-03-15 Sista svarsdatum: 2013-03-18 Besvarad: 2013-03-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)