Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa

Interpellation 2008/09:55 av Olsson, LiseLotte (v)

av Olsson, LiseLotte (v)

den 22 oktober

Interpellation

2008/09:55 Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa

av LiseLotte Olsson (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, Cedawkommittén, har i en kommentar avseende Sverige från 2008 uttryckt oro över att svensk lagstiftning om fördelning av egendom vid skilsmässa kanske inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till ekonomiska skillnader mellan makar baserade på kön. Kommittén hänvisar till skillnader som beror på den könssegregerade arbetsmarknaden och på att kvinnor i högre grad än män utför obetalt arbete. Kommittén uppmanar därför Sverige att satsa på forskning om vilka de ekonomiska konsekvenserna av en skilsmässa blir för kvinnor och män. Tonvikten i forskningen bör enligt kommittén ligga på det faktum att män har bättre humankapital och inkomstmöjligheter på grund av att de oftare än kvinnor arbetar heltid och inte gör några avbrott i karriären.

Att kvinnor i alla tider har fått bära den kostnad som är förenad med förmågan att föda barn i form av sämre anställningsvillkor och lägre löner än män är ingen nyhet. Inte heller att kvinnor förväntas ta huvudansvar för både det betalda och det obetalda omsorgsarbetet om barn och gamla. I jämställdhetsbilagan till budgetpropositionen 2009 konstaterar även regeringen att den ojämlika fördelningen av resurser mellan kvinnor och män har sin grund i arbetsmarknaden, att kvinnor tar ansvar för den största delen obetalt hemarbete och att fler kvinnor än män är deltidsarbetslösa.

Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning av makarnas gemensamma tillgångar, så kallat giftorättsgods, göras. Efter en lagändring 1999 ingår individuellt pensionssparande i bodelningen, dock ej premiepensions- eller tjänstepensionsrättigheter eller enskild egendom. Framtida inkomstpension och tjänstepension är beroende av inkomst. Att kvinnor generellt har lägre löner än män leder därför till lägre pensioner för kvinnor. Att pensionsrättigheterna inte delas vid en bodelning på grund av skilsmässa är ett exempel på att kvinnor som grupp får betala dubbelt för det större ansvaret för hem och barn.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till ministern:

1. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att kvinnors obetalda arbete med hem och barn ska tillmätas värde vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad?

2. Vad avser ministern att göra för att emotse Cedawkommitténs uppmaning att Sverige bör bedriva forskning om vilka ekonomiska konsekvenser en skilsmässa får för kvinnor respektive män?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-10-22 Anmäld: 2008-10-22 Besvarad: 2008-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)