Ekonomisk politik och skattepolitik granskad med genusglasögon

Interpellation 2009/10:299 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 18 mars

Interpellation

2009/10:299 Ekonomisk politik och skattepolitik granskad med genusglasögon

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Finansministern har sagt sig vara feminist. Men är statsrådets ekonomiska politik och skattepolitik granskad med genusglasögon?

Det är välkänt att kvinnor har lägre inkomster och pensioner än män samt i lägre utsträckning äger förmögenheter, fastigheter och företag.

Fler kvinnor än män är också ålderspensionärer, förtidspensionärer och långtidssjukskrivna.

Regeringen har avskaffat förmögenhetsskatten och kraftigt sänkt fastighetsskatten på de dyraste villorna. Detta har gynnat män mer än kvinnor.

Regeringen har skapat en skatteskillnad mellan pensionärer (både ålders- och förtidspensionärer) och löntagare vilket drabbat kvinnor mer än män. Även föräldralediga har högre skatt än löntagare. Bland föräldralediga är kvinnor också i majoritet.

Sänkta ersättningsnivåer vid sjukdom har drabbat kvinnor mer än män.

Företagsbeskattningen har på olika sätt sänkts (bolagsskatt, sociala avgifter etcetera) vilket då främjat män mer än kvinnor. I en lagrådsremiss till en kommande proposition om nedsättning av egenavgifter konstateras att förslagets ekonomiska utfall till 72 procent tillfaller män.

Sammanfattningsvis: Inkomstklyftan mellan kvinnor och män har ökat med mer än en tusenlapp i månaden under mandatperioden. Regeringens ofinansierade skattesänkningar och nedskärningar i skolan, vården och omsorgen, där huvuddelen av de anställda är kvinnor, har bidragit till denna utveckling. Politiken har inneburit att den tiondel som tjänar mest har fått nästan lika mycket som 60 procent av hela svenska folket. Den tiondelen består till 76 procent av män. Sammantaget har regeringens skattesänkningar gett männen 30 procent mer än kvinnorna.

Mina frågor till finansministern är:

På vilka omständigheter och fakta grundar finansministern sin politik att omfördela ekonomiska resurser från kvinnor till män?

Genom vilka initiativ och förslag avser finansministern att förändra denna ekonomiska politik och skattepolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2010-03-18 Inlämnad: 2010-03-18 Besvarad: 2010-04-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.