Ekonomisk politik och jämställdhet

Interpellation 2009/10:310 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 mars

Interpellation

2009/10:310 Ekonomisk politik och jämställdhet

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Män som grupp tjänar mer än kvinnor som grupp. Skillnaden är olika stor beroende på vilka begrepp man utgår från i jämförelsen.

Inkomsten är den sammanlagda bruttolönen, inklusive vissa skattepliktiga ersättningar såsom sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid arbetslöshet. Kvinnors inkomst är ca 70 procent av männens. Det beror bland annat på att kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning än män, tar ut större andel av föräldraförsäkringen och har längre och fler sjukskrivningar.

Om man räknar om kvinnors och mäns löner till heltidslöner tjänar kvinnor ca 83 procent av männens löner vid heltidsarbete. Det så kallade lönegapet mellan kvinnor och män har i princip varit konstant sedan 80-talet, trots att kvinnors arbetslivserfarenhet numera ligger i nivå med männens och att kvinnors utbildningsnivå till och med är högre än männens.

Om man viktar kvinnors lön, omräknat för ålder, utbildning, sektor, yrkesgrupp och yrke, kvarstår ett lönegap på ca 7 procent. Kvinnor tjänar fortfarande alltså inte mer än 93 procent av det männen tjänar.

I det läget har regeringen varit med och bidragit med en politik som ökat de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män. Borttagandet av förmögenhetsskatten och sänkningen av fastighetsskatten har ekonomiskt gagnat män mer än kvinnor. Regeringen har gjort förändringar om företagsbeskattningen och sociala avgifter som också främjat män mer än kvinnor. Inkomstklyftan mellan kvinnor och män har ökat under mandatperioden. Regeringens politik har inneburit att den tiondel som tjänar mest har fått nästan lika mycket som 60 procent av hela svenska folket. Den tiondelen består till 76 procent av män.

Regeringens ofinansierade skattesänkningar och borgerliga nedskärningar i kommunerna har tagit bort och hotar välfärdsjobb inom skola, vård och omsorg, jobb som till stor del utförs av kvinnor.

Mina frågor till finansminister Anders Borg är följande:

Genom vilka insatser avser finansministern att förbättra kvinnors inkomster relativt männens som grupp?

Avser finansministern att föreslå fler skatteförändringar som gynnar män mer än kvinnor och i så fall vilka?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-22 Anmäld: 2010-03-22 Besvarad: 2010-04-06