Ekonomin för förtidspensionärer

Interpellation 2008/09:225 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 december

Interpellation

2008/09:225 Ekonomin för förtidspensionärer

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Vid flera tillfällen har en kvinna bosatt i Örebro i brev till statsrådet Husmark Pehrsson påtalat behovet av att regeringen borde likställa bostadstillägget för förtidspensionärer med den nivå på bostadstillägg som medges för ålderspensionärer. Statsrådet Husmark Pehrsson har i sitt svar angett att hon har för avsikt att förbättra bostadstillägget när det finns ekonomiskt utrymme att göra det.

I svaret på en skriftlig fråga, där jag uppmärksammat de stora skattesänkningar som regeringen genomfört, anger statsrådet Husmark Pehrsson att regeringen inte har för avsikt att likställa bostadstillägget för förtidspensionärer med bostadstillägget för ålderspensionärer.

Det är svårt att se hur regeringen kan motivera att två personer med lika låg inkomst och lika hög hyra inte får bostadstillägg på samma nivå.

I en debattartikel införd i tidningen Dagens samhälle redan våren 2007 skriver statsrådet Husmark Pehrsson följande: ”Regeringen överväger därför att förändra bostadstillägget i syfte att förbättra den ekonomiska situationen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.” Detta har inte skett.

Nu har det dessutom framkommit att hyreshöjningarna för 2009 kommer att vara större än för 2008.

Min fråga till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson är därför följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stärka ekonomin för landets förtidspensionärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-12-18 Inlämnad: 2008-12-18 Besvarad: 2009-01-13 Sista svarsdatum: 2009-01-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.