Ekeskolan

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari

Interpellation 2001/02:176

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan

Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro.

Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade barn med multifunktionshinder att vara hänvisade till sina hemkommuner, också om alla alternativ där redan prövats.

Ingenting tyder på att kommunerna sedan beslutet att stänga Ekeskolan fattades har blivit bättre på att erbjuda undervisning för barn med svåra multifunktionshinder och att behovet av specialskolor därmed skulle ha bortfallit.

De flesta kommuner kommer få problem att bygga upp en erforderlig kompetensnivå och svårt att bära kostnadsansvaret för barn med multifunktionshinder, vars behov kan kosta miljontals kronor. Häpnadsväckande nog gjordes ingen ekonomisk analys @ vare sig i FUNKIS-utredningen, i propositionen eller av utbildningsutskottet @ av kommunernas möjligheter att ge blinda eller synskadade barn med multifunktionshinder en fullgod utbildning, innan beslutet att stänga Ekeskolan fattades.

Varje kommun kan knappast förväntas nå den nivå på specialpedagogik som en nationell specialskola, med fokuserade resurser kan. Det är därtill brist på lärare med den specialkunskap som krävs för de barn som i dag går på Ekeskolan.

I nedläggningsdebatten menade skolministern att söktrycket till Ekeskolan var lågt. Nu bidrog debatten till att göra Ekeskolan känd och till att dramatiskt många fler elever har sökt sig till Ekeskolan. De får dock fortsättningsvis inte komma in. Skolministern har stängt dörren till specialskolan.

Elever ska bara få komma till det kvarvarande resurscentrumet för besök på @ som det heter @ "visstid". Vad detta med "visstid" innebär råder det alltjämt oklarhet om.

Det har inte klarats ut hur Ekeskolan under avvecklingsperioden ska klara ekonomin när nu intagningen av elever till specialskolan stoppats, men verksamheten ska drivas vidare för kvarvarande elever i takt med vikande elevantal. Inga löften har getts.

Beslutet att avveckla specialskolan Ekeskolans fasta skoldel måste rivas upp. Ju förr desto bättre.

Med anledning av detta vill jag fråga skolministern:

Är skolministern beredd att riva upp beslutet att stänga Ekeskolan på grund av det ökade söktrycket?

Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att samtliga berörda av 289 kommuner i landet ska nå samma högtstående kompetens i undervisning av blinda barn med multifunktionshinder som Ekeskolan?

När avser statsrådet klara ut vad begreppet "visstid" innebär för barns vistelse vid resurscentret i Örebro?

Hur avser statsrådet tillse att Ekeskolan ska klara ekonomin när elevantalet successivt minskar på grund av det påtvingade intagningsstoppet?

Vilka bedömningar har statsrådet gjort vad gäller kommunernas förmåga att finansiera skolan för barnen med de mest komplicerade funktionshindren?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 2002-01-17 Anmäld: 2002-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.