Effektiv statsförvaltning

Interpellation 2013/14:274 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 6 februari

Interpellation

2013/14:274 Effektiv statsförvaltning

av Raimo Pärssinen (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statens servicecenter inrättades för att effektivisera statens administration. Det är logiskt och naturligt att statens verksamhet bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt. Frågan är om finansministern är beredd att prioritera detta?

Potentialen till effektiva besparingar utan att vare sig kvalitet eller ambitionsnivå för olika verksamheter behöver påverkas är stor.

Finansministern har rimligtvis en inriktning och strategi för hur dessa rationaliseringsvinster ska hanteras. Om inte, kan man få intrycket av att departementen och myndigheterna äger bestämmanderätten över dessa.

Min fråga till finansministern är:

Hur ser finansministern på effektivitetsvinsterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)