Effektiv skyddsjakt på varg

Interpellation 2017/18:550 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

De senaste decennierna har vargstammen i Sverige vuxit kraftigt. Vargen är nu utbredd i hela Mellansverige, vilket också är den del av landet som har den största koncentrationen av lodjur. Riksdagen beslutade 2013 om en samlad rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, bet. 2013/14:MJU7, rskr. 2013/14:99). Detta beslut innebär bland annat att Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna samtidigt som tamdjurshållning inte ska påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.

Den snabba tillväxten av vargstammen har inneburit stora prövningar för tamdjursuppfödarna. Vargangrepp får ofta stora konsekvenser för enskilda näringsidkare. Nyligen har en väletablerad gård för uppfödning, produktion och gårdsförsäljning av fårprodukter tvingats lägga ned sin verksamhet på grund av vargangrepp.

Den främsta orsaken till att tamdjurshållningen nu påtagligt försvåras, trots riksdagsbeslutet, är svårigheterna att få skyddsjakt beviljad. När vargangrepp sker trots uppsatta rovdjursstängsel måste jakten genomföras snabbt och effektivt på de attackerande individerna.

Kristdemokraterna anser att regeringen snarast måste vidta åtgärder för att skyddsjakt på rovdjur ska kunna genomföras snabbt och effektivt när tamdjur hotas. Det kan handla om förordningsändringar eller förslag om lagändringar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att snarast möjliggöra snabb och effektiv skyddsjakt när tamdjur hotas av rovdjur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-05-17 Överlämnad: 2018-05-18 Anmäld: 2018-05-21 Svarsdatum: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)