Diskriminering av bostadssökande

Interpellation 2006/07:319 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 16 februari

Interpellation

2006/07:319 Diskriminering av bostadssökande

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I förra veckan publicerade Hyresgästföreningen, i samarbete med Uppsala universitet, en undersökning om diskriminering på bostadsmarknaden. Resultatet av undersökningen är tyvärr inte så överraskande, men desto mer nedslående. Det är bara en i raden av rapporter som visar hur åtskilliga hyresvärdar diskriminerar bostadssökande på etnisk grund. I hela 37 procent av fallen i Hyresgästföreningens undersökning finns inslag av diskriminering från hyresvärdens sida gentemot bostadssökande med utländska namn. Detta är allvarligt för individen, men även för samhället i stort. Särbehandling på etnisk grund är tyvärr inte enskilda händelser utan ett strukturellt problem. Sämre tillgång till bostadsmarknaden leder till sämre möjligheter även på andra samhällsområden samt till ökad segregation.

Hyresgästföreningen såväl som DO, som har tagit del av rapporten, anser att det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den ojämlika situationen. Man menar att bostadsbolagens kriterier för uthyrning måste tydliggöras och att bostadsköer som bygger på kötid måste inrättas för att ”minska utrymmet för godtyckliga bedömningar och diskriminering”. Detta är också en fråga som Vänsterpartiet länge har lyft upp och bland annat drivit i förhandlingar med den tidigare regeringen.

Det är uppenbart att marknaden inte själv klarar av att lösa problemen. Bostadsminister Mats Odell har i våra tidigare interpellationsdebatter sagt att det måste vara upp till varje hyresvärd att fritt bestämma kriterier för urvalet av hyresgäster, naturligtvis förutsatt att de inte är diskriminerande. Men hur mycket man, som Mats Odell, än vill tro att olika etiska regler ska räcka som åtgärd för att komma till rätta med diskrimineringen bevisas det gång efter annan att fallet inte är så

Hur många som i verkligheten diskrimineras är det ingen som vet. Enligt DO är mörkertalet stort. Men bara under förra året inkom 56 anmälningar om diskriminering på bostadsområdet till DO. Som Mats Odell också tidigare påpekat är det naturligtvis bra att man faktiskt kan anmäla att man blivit utsatt för diskriminering. Men målet måste ju trots allt vara att förhindra att dessa överträdelser över huvud taget sker till att börja med.

Bostadsförmedlingar, med förmedling av bostäder enligt strikt kötid, skulle bespara många personer den kränkning som det innebär att bli nekad en bostad enbart på grund av sitt namn eller sin härkomst. Likaså skulle de bespara många enskilda den påfrestning som det innebär att genomföra en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

I dag finns det ingenting som hindrar kommunerna från att inrätta bostadsförmedlingar, men det finns heller ingen skyldighet att göra så. Inte heller är hyresvärdarna skyldiga att lämna lägenheter till förmedlingarna. Resultatet är att endast tio av landets kommuner 2005 uppgav att de har en samlad bostadsförmedling. Detta är till förfång för alla bostadssökande, men det lämnar också öppet för fastighetsägare att enväldigt avgöra vem som ska få en ledig lägenhet. Som vi sett förvärrar det segregation och diskriminering.

Jag och Vänsterpartiet menar därför att obligatoriska kommunala eller regionala bostadsförmedlingar måste införas i hela landet. Dessutom måste en bostadsanvisningsrättslag återinföras, eftersom förmedlingarna annars lätt blir tandlösa. Vi menar att situationen måste bli tvärtom jämfört med i dag – med obligatoriska bostadsförmedlingar som det generellt gällande, men med möjlighet för kommunerna att söka dispens.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mats Odell:

1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska diskrimineringen i förmedlandet av hyresrätter nu när det gång på gång har visar sig att det inte räcker med att ha etiska regler för hur förmedlingen ska gå till?

2. Kommer statsrådet att se till att någon form av obligatoriska bostadsförmedlingar blir verklighet?

3. Avser statsrådet att revidera lagstiftningen på detta område så att det klargörs vilka kriterier som ska gälla vid förmedling av alla hyreslägenheter så att samhället kan få insyn i hyresvärdarnas tillämpning av reglerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-16 Anmäld: 2007-02-16 Besvarad: 2007-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.