Digitala verktyg och skärmtid för barn i förskolan

Interpellation 2019/20:294 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sedan juli 2019 finns en ny reviderad läroplan för förskolan, där ämnet Digital kompetens införts. I Skolverkets kommentarer beskrivs hur förskolebarnen får använda digital kamera eller surfplatta. Det poängteras att digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter, exempelvis en digital bok till läsestunden.

Om skärmar används i ett varierat utbud av aktiviteter kan det även påverka föräldrarnas bild av skärmanvändning, även för små barn. Kanske kan det finnas en risk att föräldrar utgår ifrån att om förskolan använder sig av skärmar så är det fritt fram? Vem tar ansvar för att barnets sammanlagda tid framför en bildskärm inte blir alltför lång?

Som med allt annat i förskolan och skolan är det av stor vikt att de metoder som används vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Med tanke på att pekskärmar bara funnits i omkring tolv år finns ännu inte så mycket forskning på området, framför allt inte longitudinella studier på hur skärmar påverkar små barn.

Nu är inte skärmanvändning hos barn så oskyldigt som man i första stund kan tro. Amerikanska barnläkarföreningen gav i den ansedda barnmedicinska tidskriften JAMA Pediatrics i februari 2019 ut rekommendationer för skärmtid, inklusive tv-tittande och videospel. Enligt dessa bör barn under två år helt undvika digitala medier, undantaget videochatt. Två- till femåringar bör inte titta på mer än en timmas högkvalitativ barnproduktion per dag. För mycket skärmtid förknippas med ökad risk för fetma och försämrad sömn.

I samma riktning går WHO:s rekommendationer för skärmtid för barn, kopplat till barns stora behov av fysisk aktivitet. WHO lade i fjol fram riktlinjer för aktivitet, sömn och skärmtid hos barn under fem år, med målet att byta den långvariga skärmtiden mot mer aktiv lek. Riktlinjerna anger att barn under två år inte bör utsättas för någon skärmtid över huvud taget. Barn mellan två och fem år bör spendera max en timme framför skärmen. WHO menar att det kommer att förbättra barnets kognitiva utveckling och livslånga hälsa om rekommendationerna följs.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilken forskning stöder sig Skolverket på när det gäller användning av skärmar i förskolan hos barn i olika åldrar?
  2. Hur säkerställer man att den sammanlagda skärmtiden per dag inte överskrider WHO:s rekommendationer?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-31 Återtagen: 2020-02-03 Anmäld: 2020-02-04 Sista svarsdatum: 2020-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.