Detaljhandelns öppettider i EU

Interpellation 2012/13:351 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 22 mars

Interpellation

2012/13:351 Detaljhandelns öppettider i EU

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Europeiska kommissionen har nyligen framlagt ett meddelande angående handel och distribution inom unionen. Med anledning av detta har regeringen framlagt en faktapromemoria till riksdagen. Riksdagen ska nu genomföra en granskning av regeringens ståndpunkt avseende detta meddelande tillsammans med en grönbok om otillbörliga affärsmetoder i företagsrelationer.

Avseende faktapromemorian är regeringens uppfattning att man i stort välkomnar kommissionens förslag. Dessutom föreslår regeringen att kommissionen ska utreda förutsättningarna för en mer flexibel reglering vad avser öppettider inom EU.

Mina frågor till statsrådet är:

På vilket sätt är reglerade öppettider ett handelshinder?

Har statsrådet och regeringen gjort det ställningstagandet att EU har kompetens att besluta om öppettider i detaljhandeln?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-22 Anmäld: 2013-03-22 Svar fördröjt anmält: 2013-04-11 Besvarad: 2013-04-19
Debatt (7 anföranden)