Det svenska portot

Interpellation 2015/16:470 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Portot i Sverige ligger i dag på en tydligt reglerad nivå. Det finns regler för hur det får höjas och därmed hur mycket ett brev får kosta. Prisregleringar är något som tydligt påverkar en marknad och snedvrider en marknads funktionssätt. Det är något man kan välja att göra om man anser att det finns tydliga politiska skäl att göra det trots de effekter det får på marknaden.

För en tid sedan var Sverige tvunget att momsbefria vanliga frimärken vilket kommer att innebära såväl en kostnadsminskning för konsumenten som minskade skatteintäkter för staten och en förlorad möjlighet för Postnord att använda försålda frimärken som underlag för momsavdrag. En till synes liten förändring som får stora konsekvenser för såväl marknaden i allmänhet som Postnord i synnerhet. Effekterna av detta är svåra att beräkna, men att det snedvrider marknadens funktionssätt ännu mer torde vara tydligt.

Statsrådet Mehmet Kaplan har inte bara ansvar för postfrågorna, han har också ansvar för it-frågorna och utbyggnaden av bredband i Sverige. Detta är en viktig förutsättning för digitaliseringen och i andra länder har brevvolymerna minskat ännu mer och andelen kommunikation som sker på digitalt sätt har relativt breven en större andel av marknaden.

Mot bakgrund av bland annat ovan vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Anser statsrådet att det vore önskvärt att släppa priset på portot fritt i syfte att skapa ett bättre funktionssätt på marknaden och därmed samtidigt stimulera till digitalisering av försändelser som i dag går med post?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-08 Överlämnad: 2016-03-08 Anmäld: 2016-03-09 Svarsdatum: 2016-03-22 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Debatt (0 anföranden)