Det statliga bolaget Metria

Interpellation 2019/20:105 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Metria bildades den 1 maj 2011 genom att verksamhet i det statliga lantmäteriet knoppades av. Efter omfattande analysarbete fann regeringen 2017 att det inte fanns några skäl till att staten skulle kvarstå som ägare till Metria. Bedömningen gjordes att konkurrenssituationen på marknaden som helhet inte skulle komma att försämras vid ett förändrat ägande. Metria bedömdes inte heller ha bättre utvecklingsmöjligheter med staten som ägare.

Den 20 juni 2017 röstade riksdagen ja till att sälja Metria AB. Samtidigt beslutade riksdagen att bolaget Swedesurvey AB skulle avvecklas genom likvidation (prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling). Swedesurvey hade innan detta beslut togs redovisat stora förluster. Metrias rörelseresultat 2018 var lägre än 2017, och bolagets lönsamhets- och utdelningsmål nåddes inte under 2018.

Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 visar att bolaget mitt under en högkonjunktur med omfattande investeringar i bostäder och infrastruktur har en svag utveckling.  Nettoomsättningen för årets tredje kvartal uppgick till 89,6 miljoner kronor, vilket är 6,2 miljoner kronor lägre än samma kvartal föregående år. Resultatet (ebitda) uppgick under kvartalet till 0,1 miljoner kronor. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till –25,4 miljoner (–10,4), varvid kassaflödet från den löpande verksamheten belastade med –22,8 miljoner (–8,7).

Resultatet uppges påverkas främst av lägre intäkter från en av Metrias största kunder, beroende på att den har fått kraftigt reducerade anslag. Med hänsyn till resultatet har Metria enligt rapporten under kvartalet initierat ett besparingsprogram för att återställa lönsamheten.

Metrias svaga ekonomiska resultatutveckling samt en omsättningsminskning på 7 procent i år jämfört med samma period förra året inger farhågor om att Metria inte kommer att nå uppställda lönsamhets- och utdelningsmål för 2019.

Mot bakgrund av riksdagens beslut om försäljning i juni 2017 är mina frågor till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Varför har regeringen inte hittat en köpare till detta statliga bolag?
  2. Vad är ministerns och regeringens bedömning om lönsamhets- och resultatmålen för 2019 avseende Metria?
  3. Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit sedan riksdagens beslut den 20 juni 2017 om att sälja Metria?
  4. Hur bedömer ministern att Metria kan utvecklas med en aktiv och skicklig ägare som har motsvarande verksamhet som en kärnverksamhet?
  5. Vilka ekonomiska risker föreligger för staten med att i avvaktan på försäljning kvarstå som ägare till Metria?
  6. När bedömer ministern att försäljningen kan vara genomförd i enlighet med riksdagens beslut från 2017?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-05 Överlämnad: 2019-11-06 Anmäld: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)