Det statliga bidraget till trossamfund

Interpellation 2010/11:396 av Holma, Siv (V)

av Holma, Siv (V)

den 18 maj

Interpellation

2010/11:396 Det statliga bidraget till trossamfund

av Siv Holma (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Värderingarna inom vissa trossamfund som tar emot statligt bidrag har nyligen uppmärksammats. Den här gången har fokus varit på Frälsningsarméns syn på homosexualitet. Där är homosexuella inte välkomna som frälsningssoldater, om de inte lever i celibat. Tidigare har värderingar och människosyn inom andra samfund uppmärksammats, inte minst synen på hbt-personer.

Regeringen avgör vilka samfund som är berättigade till statligt bidrag, men det är förenat med vissa krav. I förutsättningarna för statsbidrag framgår att det enbart lämnas till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på: ”För att anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet bör också verka för att utveckla förutsättningar för jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Någon närmare prövning av samfundens själva lära ska inte ske. Men om det finns homofoba eller diskriminerande inslag i verksamhet och organisation måste man ställa sig frågan vad kravet på att upprätthålla – och till och med stärka – de grundläggande värdena egentligen innebär.

Min fråga till statsrådet Stefan Attefall är därför:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att de trossamfund som erhåller statsbidrag bedriver sin verksamhet utifrån de grundläggande värderingar som samhället vilar på?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-18 Anmäld: 2011-05-18 Svar fördröjt anmält: 2011-05-19 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.