Det nordiska skatteavtalet

Interpellation 2013/14:451 av Ann-Kristine Johansson (S)

av Ann-Kristine Johansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Nordiska rådet har under lång tid arbetat med frågan om de norska pensionärer som flyttat till Sverige i samband med att det nordiska skatteavtalet omförhandlades, senast under temasessionen i Akureyri, Island. Pensionärerna säger sig ha fått felaktig information av Skatteverket, något som kan styrkas av skriftlig kommunikation mellan berörda pensionärer och myndigheten. De har drabbats av höga restskatter som gör att fler av dem måste sälja sina hus och hem för att klara av betalningen. De som inte gör detta har eller kommer snart att få sina tillgångar utmätta av kronofogden. Det handlar med andra ord inte om några pensionärer med stora ekonomiska marginaler, och de har inte de ekonomiska musklerna för att utmana staten i en civil domstol.

Det är beklämmande att regeringen inte vill ta ansvar för den uppkomna situationen. Den svenska regeringen har under en längre tid ställt sig avståndstagande till frågan och verkar inte vilja ta frågan på riktigt allvar. Regeringen säger sig veta att det endast rör sig om ett tiotal medan de drabbade kan visa att det handlar om flera hundra stycken. För att komma till botten med problemet krävs det att frågan grundligt hanteras av regeringen, vilket inte har varit fallet.

Det är viktigt att det görs en analys om vad som har gått fel i samband med att det nya avtalet trädde i kraft. Det handlar om att alla inblandade ska göra rätt för sig samt att våga ta ansvar för de eventuella fel som begåtts. Vad som nu är viktigt är att hitta lösningar för de drabbade. Det handlar inte om att skuldbelägga enskilda medarbetare på Skatteverket utan att finna lösningar på de problem som uppkommit.

Mina frågor till finansministern är:

Vad anser finansministern måste göras för att lösa situationen för de drabbade pensionärerna?

Avser finansministern att att följa Nordiska rådets antagna rekommendation och driva på för en revision av nuvarande regelverk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-04-23 Överlämnad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-05-12 Besvarad: 2014-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)