Det nordisk-baltiska projektet mot trafficking

Interpellation 2008/09:248 av Linna, Elina (v)

av Linna, Elina (v)

den 15 januari

Interpellation

2008/09:248 Det nordisk-baltiska projektet mot trafficking

av Elina Linna (v)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Under den förra mandatperioden initierade den dåvarande regeringen ett samarbetsprojekt inom Norden och Baltikum för att arbeta mot människohandel. Den nordisk-baltiska aktionsgruppen startade ett pilotprojekt som koordinerades av European Womens lobby. Syftet med pilotprojektet var att bilda ett regionalt nätverk av myndigheter och frivilligorganisationer med expertkunskaper om stöd och rehabilitering av offer för människohandel. Under de tre år projektet har varit i gång har man bland annat byggt upp skyddade boenden för kvinnor som är offer för trafficking i de baltiska länderna. Tanken med pilotprojektet var att kvinnojourerna tillsammans med myndigheter skulle bygga upp ett nätverk med specialistkompetens för att kunna ta emot kvinnor som utsatts för trafficking. I Norge har ett sådant nätverk redan byggts upp inom ramen för projektet. Då de svenska kvinnojourerna ansökte om pengar för att bygga upp nätverket fick de besked om att de skulle avvakta den kommande handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167). I handlingsplanen som presenterades av regeringen i juli 2008 saknas dock helt skrivningar om pilotprojektet och om kvinnojourernas arbete med kvinnor som utsatts för trafficking. Det är nu oklart om jourerna kommer att beviljas anslag för detta arbete eller inte.

Med tanke på att regeringen säger sig prioritera frågan om människohandel för sexuella ändamål är det anmärkningsvärt att regeringen valt att helt bortse ifrån det nordisk-baltiska projektet i handlingsplanen.

Vidare kräver ett fungerande och målinriktat arbete mot trafficking att ansvarsfrågan är tydlig. I dag finns, såvitt jag känner till, ingen tjänsteman med ansvar för frågan om människohandel för sexuella ändamål inom Regeringskansliet, vilket är en uppenbar brist.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ministern:

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att det nordisk-baltiska projektet mot trafficking ska kunna drivas fortsättningsvis?

2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kvinnojourerna ska kunna bygga upp ett nätverk med specialistkompetens för att kunna ta emot kvinnor som utsatts för trafficking?

3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tydliggöra vem inom Regeringskansliet som har ansvar för frågan om människohandel för sexuella ändamål på tjänstemannanivå?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Återtagen: 2009-01-19