Det kommunala skatteutjämningssystemet

Interpellation 2011/12:333 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 20 april

Interpellation

2011/12:333 Det kommunala skatteutjämningssystemet

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

På regeringens bord ligger en utredning om det kommunala skatteutjämningssystemet. En enig parlamentarisk utredning har föreslagit ett antal viktiga förbättringar så att riksdagens beslut om att kommunerna ska ha så lika förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet. Skatteutjämningen handlar om att utjämna opåverkbara kostnader och att utjämna skattekraften mellan landets kommuner.

Dagens Samhälle, som är kommunernas tidning, presenterade helt nyligen stora skevheter mellan landets kommuner när det gäller förskolans kostnader. Om inget nu görs kommer Norrlandskommuner och glesbygdskommuner att fortsätta att skicka pengar till lågskattekommuner i Stockholmsområdet. Det handlar om stora belopp på hundratals miljoner kronor. Skälet är att kommuner som Täby erhåller 74 543 kronor per förskolebarn medan ett barn i Dorotea bara får 47 403 kronor. Detta exempel är extra intressant eftersom det är två jämförbara kommuner med lika stor andel barn i förskolan.

Det är uppenbart att den nuvarande situationen hotar hela utjämningssystemets legitimitet. I sin förlängning blir det ett hot mot vår kommunala demokrati.

Min fråga till statsrådet blir därför om regeringen avser att lägga en ny proposition om skatteutjämningssystemet på riksdagens bord.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-20 Anmäld: 2012-04-20 Besvarad: 2012-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)