Det europeiska vapenpasset

Interpellation 2015/16:180 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har valt att inte erkänna det europeiska vapenpasset. Vi har fortfarande krav på införseltillstånd för alla personer som vill resa till Sverige såväl från EU-länder som från andra länder för att jaga eller bedriva tävlingsskytte. Ett tillstånd kostar 700 kronor och tar normalt minst sex veckor att erhålla.

Detta gör att den inre marknaden inom EU försvåras, och det blir ibland nästan omöjligt att besöka Sverige för att jaga, i vart fall mer spontant och med kortare varsel. Många kan inte planera månader före en jaktsäsong när man till exempel vill åka och hälsa på en vän för att jaga. Det är också svårare för företag att erbjuda jakttjänster eftersom det är svårt att ta emot utländska kunder.

Tidigare motiverade Polismyndigheten detta med att man vill göra en vandelsprövning av de personer som reser in i Sverige med vapen. Såvitt känt kan dock inte den svenska polisen utföra kontroller med utländska register för att göra denna bedömning. Detta innebär således att det varken görs någon registerkontroll eller någon vandelsprövning. Något reellt motiv till kravet på införseltillstånd tycks alltså inte finnas.

När det gäller medborgare från Finland, Norge och Danmark behövs inte något införseltillstånd. Detta har fungerat bra under lång tid och har bland annat motiverats av de skäl som angivits ovan. Detsamma, fast med krav på EU-vapenpass och inte bara nationellt tillstånd, bör också gälla för bosatta i alla EU:s medlemsstater.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om regeringen anser att Sverige borde erkänna det europeiska vapenpasset för att på det sättet underlätta för jägare och sportskyttar att komma till Sverige för att jaga eller delta i sportskyttetävlingar.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-11 Överlämnad: 2015-11-12 Anmäld: 2015-11-13 Sista svarsdatum: 2015-11-27 Svarsdatum: 2015-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)