Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män

Interpellation 2005/06:46 av Acketoft, Tina (fp)

av Acketoft, Tina (fp)

den 18 oktober

Interpellation 2005/06:46 av Tina Acketoft (fp) till statsrådet Jens Orback (s)

Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män

Kvinnor i Sverige tjänar fortfarande ungefär bara 80 % av männens löner. Lönegapet skiljer sig dock åt beroende på hur det mäts.

Den främsta anledningen till att kvinnor och män fortfarande tjänar olika är de strukturella skillnaderna. Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och fler kvinnor arbetar deltid. Dessutom arbetar kvinnor i betydligt högre utsträckning i offentlig sektor än män. Det är stora skillnader mellan Kommunals medlemmars löner och Metalls medlemmars löner även om utbildningsnivån är densamma. Dessutom är det så att när ett yrke får in fler kvinnor tenderar lönerna att sjunka relativt sett.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i lågutbildade yrken accelereras ytterligare av att män ofta får specialistjobb eller blir chefer, oavsett vilken sektor de befinner sig i. Men en undersköterska kan sällan komma vidare på karriärstegen. Det finns få eller inga karriärsteg för kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor.

Den andra avgörande orsaken till löneskillnaderna kan varken förklaras av att kvinnor och män jobbar i olika sektorer, på olika poster eller olika mycket. Det handlar om ren lönediskriminering. Hur stor denna skillnad är är svårmätbart, och det finns få studier. Men enligt en sammanfattande studie från Saco tenderar lönegapet, när man tar hänsyn till enskilda faktorer, ligga kring 5 %.

Det största problemet är med andra ord att kvinnor och män är fastlåsta i så olika sektorer och inom olika yrken där lönerna skiljer sig kraftigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad han ämnar göra för att minska den löneskillnad som beror på att män och kvinnor arbetar i olika sektorer och vad han ämnar göra för att en gång för alla råda bot på den löneskillnad som beror på diskriminering. 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-18 Anmäld: 2005-10-18 Besvarad: 2005-10-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.