deponering av avfall lokalt

Interpellation 2000/01:371 av Berglund, Rune (s)

av Berglund, Rune (s)

den 6 april

Interpellation 2000/01:371

av Rune Berglund (s) till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt

I EU-direktiv "Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall" har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner man bl.a. glesbygdsområden med högst fem invånare/km2. Enligt uppgift är detta undantag dock inte aktuellt för Sverige, trots att det finns ett stort antal glesbygdskommuner i landet. I sitt remissvar har Lycksele kommun särskilt belyst glesbygdsperspektivet.

Det är angeläget att det finns möjlighet att på ett lokalt sätt vidareutveckla de arbeten som man börjat med i avfallsfrågor. Den geologiska strukturen i landet och andra lokala förutsättningar gör det möjligt att ta hand om soporna lokalt på ett miljövänligt sätt.

Förutom miljön är ekonomin viktig ur ett kommunalt perspektiv. Om det inte blir möjligt i fortsättningen att på ett lokalt plan ta hand om avfallet kommer det att resultera i en mängd lastbilstransporter till några få förbränningsanläggningar i landet. Det kommer att kosta stora pengar i onödan och skada miljön. Och som vanligt kommer kostnaden per invånare att raka i höjden i landets glest befolkade delar.

När EU faktiskt har belyst skillnaderna i Europa och byggt regelverket efter detta är det angeläget att Sverige använder sig av denna möjlighet att stimulera lokal miljöpolitik.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Kjell Larsson om regeringen kommer att medge undantag i deponeringsdirektivet för glesbygdskommuner.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Återtagen: 1899-01-01 Inlämnad: 2001-04-06 Anmäld: 2001-04-17