Den uppdragsarkeologiska verksamheten

Interpellation 2006/07:629 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 30 maj

Interpellation

2006/07:629 Den uppdragsarkeologiska verksamheten

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Hösten 2003 fick dåvarande regering ett tillkännagivande från riksdagen om att frågor kring den uppdragsarkeologiska verksamheten, verksamheten vid avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV, skulle utredas. Själva cloun i det hela var att denna verksamhet som det hette skall skiljas från riksantikvarieämbetet.– en mycket stark och klar skrivning.

I den sedan 2005 avslutade utredningen föreslogs bland annat att UV skulle skiljas från myndigheten och bilda ett helägt statligt aktiebolag. Riksantikvarieämbetet har i dag flera roller inom arkeologin. Parallellt med centrala myndighetsuppgifter inom uppdragsarkeologin bedriver man landets enskilt största arkeologiska verksamhet.

Utöver en förnyad roll- och ansvarsfördelning föreslogs också en starkare ställning inom uppdragsarkeologin för länsstyrelserna, en ökad konkurrens om uppdragen och en utökad förmedling av uppdragsarkeologins resultat till allmänheten och samhället i övrigt. Remissbehandlingen avslutades under våren 2006. Och vad händer? Inget svar!

Ett avskiljande av UV kommer att kräva betydande insatser inom myndigheten och har stor betydelse också för hur omlokaliseringen ska genomföras. Denna omlokalisering startar redan 2007 för att avslutas december 2008. Men – besluten om den nya organisationens huvuddrag har fattats för att träda i kraft den 1 januari 2008.

Därför är ett snabbt beslut om den framtida relationen för UV mot RAÄ mycket önskvärt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra vilka förändringar Riksantikvarieämbetet kan vänta sig och vilken tidsplan som gäller?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-30 Anmäld: 2007-05-30 Svar fördröjt anmält: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-18