Den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet

Interpellation 2007/08:606 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 april

Interpellation

2007/08:606 Den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet

av Monica Green (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Inom kort är det dags för Sverige att på nytt vara ordförandeland i EU. Det är många angelägna frågor som då kommer upp till behandling men vi måste också ta chansen att lyfta fram frågor som vi anser är angelägna.

Då finns det en fantastisk möjlighet att flytta fram positionerna ytterligare när det gäller att stoppa sexslaveriet. Sedan 1996 har bekämpandet av människohandel och sexuell exploatering av barn stått högt på EU:s dagordning. Till stor del är det Anita Gradins förtjänst att frågan kommit upp på dagordningen och att problemet kunde mötas med åtgärder. Framsteg har gjorts, men EU är fortfarande i inledningen av sitt arbete.

En målsättning måste vara att ingen ledare inom EU ska vara okunnig om den svenska sexköpslagen efter vårt ordförandeskap. Regeringen har därmed chansen att visa att man hävdar sexköpslagen och inte backar i frågan.

Under Sveriges förra ordförandeskap i EU prioriterade den dåvarande socialdemokratiska regeringen frågan om ett porrfritt Europa och lyckades nå en överenskommelse när det gäller lagstiftning mot sexslaveri. Överenskommelsen skulle stegvis förverkligas i EU:s medlemsländer. Sverige hade kontakt med såväl regeringar som frivilligorganisationer i andra länder. Konferensen ”Women and Democracy” hölls i Vilnius och kampanjer bedrevs i Norden och i Baltikum.

Det är nu viktigt att få en avstämning av hur långt arbetet kommit. En kartläggning av dagens situation i nuvarande EU-länder skulle vara ett värdefullt underlag inför vårt kommande ordförandeskap i EU.

För att åstadkomma ytterligare förebyggande insatser, ett kraftfullt rättsligt skydd och stöd till offren för människohandel krävs att några länders regeringar vågar och vill driva på i den riktning som sexköpslagen pekar ut.

Jag vill fråga om statsrådet har för avsikt att ta något initiativ så att Sveriges gäster, under vårt ordförandeskap i EU, erbjuds boende på endast de hotell- och konferensanläggningar som är garanterat fria från pornografi.

Jag vill även fråga vilka initiativ statsrådet avser att ta för att se till att alla arrangemang runt om i Sverige i samband med ordförandeskapet i EU blir fria från prostitution.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-21 Anmäld: 2008-04-21 Besvarad: 2008-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)