Den svenska expertskatten

Interpellation 2006/07:265 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 26 januari

Interpellation

2006/07:265 Den svenska expertskatten

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Från och med 2001 har utländska experter, forskare och andra så kallade nyckelpersoner rätt till skattenedsättningar vid tillfälligt arbete i Sverige. Reglerna får tillämpas efter särskilt beslut av Forskarskattenämnden i det enskilda fallet.

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) redovisade i februari 2006 effekterna av fem års skattelättnader inom ramen för den så kallade expertskatten. ITPS konstaterade att skattelättnaderna haft försumbar betydelse för rekryteringen av kvalificerade personer. Institutet konstaterade att företagens rekrytering inte alls varit beroende av expertskattens existens.

Det är Forskarskattenämnden som beslutar om skattelättnader för utländska experter. Nu, knappt ett år efter ITPS utvärdering, konstaterar även Forskarskattenämnden att skattereduktionen spelar en liten roll för beslutet att komma till Sverige som utländsk expert.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta med anledning av resultatet från ITPS utvärdering och vad som nyligen framkommit från Forskarskattenämnden?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-01-26 Anmäld: 2007-01-26 Återtagen: 2007-02-13 Sista svarsdatum: 2007-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.