Den småskaliga vattenkraften

Interpellation 2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Diskussionerna om den småskaliga vattenkraften har under några år varit intensiv. Situationen gällande tillståndsprocesser för att erhålla de tillstånd som krävs från våra myndigheter är omfattande och riskerar att drabba kraftverksinnehavarna, bland annat genom omfattande kostnader. 

Från regeringen och från våra myndigheter hänvisas ofta till att den mycket omfattande omprövning av tillstånden för den småskaliga vattenkraften som just nu pågår i vårt land är ett resultat av tvingande direktiv från EU. 

Kontrollerar man detta med EU-kommissionen förefaller det vara en missuppfattning från svensk sida att ägare till befintlig småskalig vattenkraft ska behöva utsättas för denna process med medföljande kostnader. 

I överenskommelsen lyfts en översyn av tillståndsprocesserna fram som ett viktigt område, något som dock inte fått regeringen att agera. 

Det finns skrivningar som handlar om att de omprövningar som görs på ett bättre sätt ska ta hänsyn till den enskildes intressen och de ekonomiska konsekvenserna av tillståndsprövningen gällande vattenkraften vägt mot miljönyttan. I riksdagen har också tillkännagivanden antagits där en enklare prövning av den småskaliga vattenkraften efterfrågas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder gällande tillståndsprocesserna för den småskaliga vattenkraften avser ministern att vidta så att de förenklas och genomförs till mer rimliga kostnader?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-21 Överlämnad: 2017-03-22 Anmäld: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-06
Debatt (10 anföranden)