den psykiatriska vården

Interpellation 2003/04:445 av Pålsson, Chatrine (kd)

av Pålsson, Chatrine (kd)

den 23 april

Interpellation 2003/04:445

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om den psykiatriska vården

I juni 2003 ställde jag en skriftlig fråga till socialministern om vilka åtgärder som skulle vidtas för att råda bot på de stora brister som finns inom psykiatrin. Svaret blev då att arbetet med den nationella handlingsplanen för sjukvården fortsätter och att några ytterligare åtgärder inte var aktuella.

Efter flera uppmärksammade våldsdåd och en omfattande debatt kring den psykiatriska vården vidtogs en åtgärd, nämligen tillsättandet av en särskild psykiatrisamordnare, Anders Milton.

I en interpellationsdebatt med socialministern i oktober 2003 hänvisades till den särskilda psykiatrisamordnaren som löpande ska lämna förslag till regeringen hur man kan förbättra psykiatrin. Socialministern efterlyste i den debatten eftertanke och att vi behöver fundera på var resurserna ska satsas.

Visst behövs tid för eftertanke och funderingar, men behoven är enorma och akuta. Därför krävs både snabba åtgärder och långsiktiga beslut från regeringens sida. Det vore intressant att höra socialministerns slutsatser efter vårens funderingar.

Sedan psykatrisamordnaren tillträdde har han föreslagit att staten bör öronmärka extramiljoner till den psykiatriska vården genom att göra upp kontrakt med enskilda kommuner och landsting. Tillgängligheten är ett område som måste förbättras. En annan slutsats är att psykiatrin får för lite pengar och att det saknas psykiatriker och andra yrkesgrupper. Det finns också för få vårdplatser i både öppen- och slutenvården.

Det finns således mycket att göra inom den psykatriska vården. Men till min förvåning finns inga konkreta förslag eller resurser avsatta i vårpropositionen, förutom 1,7 miljarder kronor som avsätts för 2005, medel som ska åtgå till nationell vårdgaranti, missbrukarvård och slutligen psykiatri. Regeringen verkar inte inse det skriande behov som finns inom den psykatriska vården.

I dagarna kom Socialstyrelsens utvärdering av händelsen i Arvika förra året då en femårig flicka mördades av en patient inom den psykiatriska vården. Socialstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot Landstinget i Värmland. Det fanns informationsmissar inom sjukvården, allvarliga brister i journalföringen och den vård mannen fick var mycket bristfällig. Det är brist på vårdplatser och personalbristen är besvärande. De anställdas miljö är mycket dålig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser socialministern att vidta några konkreta åtgärder under innevarande år för att ge den psykatriska vården bättre förutsättningar?

Kommer socialministern att vidta några åtgärder med anledning av Socialstyrelsens iakttagelser och kritik i Arvikafallet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-23 Anmäld: 2004-04-26 Besvarad: 2004-05-07