Den ökande ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2008/09:420 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 mars

Interpellation

2008/09:420 Den ökande ungdomsarbetslösheten

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Efter en kraftig våg av varsel har den öppna arbetslösheten ökat med nästan 40 procent i Sverige, från 156 283 till 217 538 arbetslösa personer i åldern 16–64 år. I gruppen ungdomar mellan 18 och 24 år är ökningen ännu större, drygt 43 procent fler är arbetslösa i år jämfört med föregående år. I Örebro län varierar antalet arbetslösa ungdomar mellan kommunerna men totalt sett är det nästan 8 procent av länets ungdomar, 1 795 personer, som nu är öppet arbetslösa. Dessutom är 981 ungdomar inskrivna i den så kallade jobbgarantin, en åtgärd som sätts in först efter tre månaders arbetslöshet.

Efter tre månader i garantin och sex månaders arbetslöshet kan man komma i fråga för arbetspraktik eller utbildning. Enligt riksdagens utredningstjänst har endast ett fåtal av deltagarna i den så kallade jobbgarantin fått arbetspraktik eller utbildning. Med andra ord, den så kallade jobbgarantin är ingen aktiv insats.

Arbetsförmedlingschefen i Örebro har bekräftat att man ännu inte fått något uppdrag från regeringen att jobba aktivt med arbetslösa ungdomar från dag ett. I stället får man vänta tre månader innan ungdomarna kan slussas in i den så kallade jobbgarantin.

Bilden från Örebro län är säkert inte unik men visar tydligt på behovet av en förändrad arbetsmarknadspolitik från regeringens sida – inte minst för att arbetslösa ungdomar som är i behov av utbildning eller praktik för att kunna ta ett arbete snabbt ska kunna få ett stöd värt namnet. Risken är annars uppenbar att regeringen fortsätter att lämna dessa ungdomar åt sitt eget öde.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är därför följande:

Avser arbetsmarknadsminister Littorin att vidta några åtgärder i syfte att förbättra den av flera kritiserade arbetsmarknadspolitiken för ungdomar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-03-19 Anmäld: 2009-03-19 Svar fördröjt anmält: 2009-04-01 Besvarad: 2009-04-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.