den nya instansordningen för asylärenden

Interpellation 2003/04:132 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 20 november

Interpellation 2003/04:132

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Barbro Holmberg om den nya instansordningen för asylärenden

I samband med Barbro Holmbergs tillträde som minister rapporterades att Socialdemokraterna ville backa från sitt partibeslut om att lägga ned Utlänningsnämnden och ersätta den med förvaltningsdomstol vid överklagan i asylärenden. "Utlänningsnämnden kan inte vara kvar i sin nuvarande form", sade Holmberg i DN, den 11 oktober 2003.

Jan O Karlsson fick i höstas skarp kritik från sex partier för att övergången till ny instansordning missköttes. Bland annat för att halva tiden som stod till förfogande för att se över utlänningslagen användes till att tillsätta utredningen.

Holmbergs agerande skapar nya frågetecken. Hade regeringen menat allvar med viljan att resonera om andra lösningar eller förändringar i liggande förslag hade rimligen ett väl underbyggt underlag öppet presenterats för partierna och kontakter tagits med partierna för en seriös diskussion. Så skedde nu inte, utan i stället läcktes ett fyrsidigt PM till massmedierna. Inga förslag om förändringar presenterades dock. Har regeringen ytterligare information av vikt för frågans bedömning måste den läggas på bordet omedelbart.

Moderaterna har under en lång period varit medvetna om att ökad rättssäkerhet och en ny instansordning kostar pengar. Vad kostnaden blir beror dock på hur instansordningen och lagen utformas. Kostnaden för instansordningen kan inte ses isolerad från hur hela mottagningssystemet fungerar. Även långa väntetider medför stora kostnader.

Förtroendet för instansordningen, kvaliteten på utredningar och beslut påverkar också kostnaderna. Ökat förtroende och bättre motiverade beslut ger rimligen färre överklaganden och tydligare praxis.

Alla partier @ även regeringen @ har varit överens om att rättssäkerheten vid prövningen måste öka bland annat genom inslag av tvåpartsprocess och muntlig förhandling. Huvuddelen av den kostnadsökning, som beskrivs i den PM regeringen läckte, förklaras just med dessa båda faktorer. I Svenska Dagbladet erkände UD att man för att minska kostnaderna måste minska ambitionen om rättssäkerhet.

Regeringens ambivalens är skadlig för allmänhetens förtroende för instansordningen, såväl den nuvarande som den kommande.

Mot bakgrund av ovanstående riktar jag följande frågor till statsrådet Barbro Holmberg:

Har statsrådet för avsikt att prioritera rättssäkerheten i asylsystemet?

Vad vill statsrådet göra med instansordningen i asylärenden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-11-20 Anmäld: 2003-11-20 Svar fördröjt anmält: 2003-12-02 Sista svarsdatum: 2003-12-04 Besvarad: 2003-12-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.