Den framtida fastighetsskatten

Interpellation 2005/06:240 av Tysklind, Lars (fp)

av Tysklind, Lars (fp)

den 7 februari

Interpellation 2005/06:240 av Lars Tysklind (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Den framtida fastighetsskatten

Den 1 februari fick jag som svar från finansministern på en skriftlig fråga att regeringen redan genomfört åtgärder för att lindra fastighetsskatteuttaget för hushåll med låga inkomster och att finansministern därför inte ser några skäl att nu föreslå ytterligare ändringar av regelverket för fastighetsskatt.

Detta var dock inte ett klart svar på min fråga som gällde problemet med att osäkerheten om hur hög den framtida fastighetsskatten kan bli gör att bland annat ungdomar avstår från att bosätta sig i attraktiva kustsamhällen och den negativa inverkan detta har på samhällsutvecklingen.

Med andra ord: Finns det någon bortre parentes för hur hög fastighetsskatten kan bli?

Med den bakgrunden var det med viss förvåning man kunde läsa i Svenska Dagbladet redan dagen efter, den 2 februari, att finansministern trots allt kan vara beredd att justera fastighetsskattesystemet.

När sedan samtidigt statsminister Göran Persson uttalar att fastighetskatten inte behöver inbringa mer än 25@30 miljarder till statskassan blir bilden av vad regeringen egentligen avser alltmer oklar. Den undre gränsen på 25 miljarder innebär att de nu höjda taxeringsvärdena på småhus inte skulle leda till höjt fastighetsskatteuttag. Är det den övre gränsen på 30 miljarder som gäller så avser regeringen att höja fastighetsskatten för framför allt småhusägarna som man tidigare beslutat.

Det är högst rimligt att regeringen ger klarare besked i frågan då det kan vara av avgörande betydelse för många småhusägare eller blivande sådana hur man ska se på framtiden.

När kommer finansministern att ge klarare besked om den framtida fastighetsskatten?

Avser finansministern redan i vårens ekonomiska proposition att lägga förslag som motverkar att fastighetsskatteuttaget ökar under de närmaste åren?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-07 Anmäld: 2006-02-08 Svar fördröjt anmält: 2006-02-14 Besvarad: 2006-02-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)